ครม.บรรจุจนท.สธ.5พันคน อนุมัติ4.2พันล้านให้รพศ./รพท.และรพช.

          ครม.ทิ้งทวน ส่วนของสธ.เห็นชอบ 4 โครงการ บรรจุพยาบาล-แพทย์-เภสัช-ทันตแพทย์เป็นข้าราชการ รวม 5,883 คน อนุมัติค่าตอบแทน 4,200 ล้าน กระจายรพศ./รพท.และรพช.
          นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า ครม.เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม นัดสุดท้ายว่าที่ประชุได้อนุมัติ 4 เรื่อง ได้แก่ 1.ทศวรรษการผลิตและพัฒนากำลังคนในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ปี 2553-2554 ซึ่งได้ยกระดับสถานีอนามัยเป็นรพ.สต. 9,750 แห่งอนุมัติหลักการให้เดินหน้าพัฒนาคุณภาพต่อไปในอีก 10 ปีจะต้องมีการเตรียมกำลังคนเพื่อป้อนรพ.สต.อย่างพอเพียง
          คาดว่าจะต้องผลิตกำลังคนจำนวน 16,500 คน เป็นพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 6,600 คน นักวิชาการสาธารณสุข 4,200 คน ทันตสาธารณสุข 3,600 คน และแพทย์แผนไทยอีก 2,100 คน ยกระดับพยาบาลวิชาชีพเป็นพยาบาลเวชปฏิบัติจำนวน 2,000 คนต่อปี อบรมบุคลากรในรพ.สต.กว่า 4 หมื่นคน ใช้งบ 1 หมื่นล้านบาท
          2.เห็นชอบบรรจุอัตราข้าราชการสาธารณสุขเพิ่มเติมโครงการผลิตพยาบาลวิชาชีพ เพื่อปฏิบัติงานในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนใต้ จำนวน 2,825 คน และพยาบาลที่ทำงานตั้งแต่ปี 2549 จำนวน 669 คน 3.เตรียมบรรจุ แพทย์ เภสัชกร ทันตแพทย์ที่จบใหม่ทั่วประเทศเป็น ข้าราชการอีก 2,389 คน และเห็นชอบให้ดูแลลูกจ้างในสังกัด สธ.จำนวน 3 หมื่นคน
          นายจุรินทร์ กล่าวว่า นอกจากนี้ ครม.ยังเห็นชอบให้นำเงินบำรุงของโรงพยาบาลมาจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้แก่ บุคลากรโดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์ต่างๆ อาทิ พื้นที่ที่อยู่ห่างไกล ทุรกันดาร ซึ่งในปี 2553 รัฐบาลได้จัดงบเพิ่มเติมให้ 2,870 ล้านบาท แต่ได้เฉพาะโรงพยาบาลชุมชน และสถานีอนามัยเท่านั้น ล่าสุดครม.เห็นชอบอนุมัติงบประมาณส่วนนี้เพิ่มอีก 4,200 ล้านบาท โดยให้กระจายไปยังโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป(รพศ./รพท.) และโรงพยาบาลชุมชน (รพช.) และ4.เห็นชอบโครงการอนามัยแม่และเด็ก ให้นมบำรุงครรภ์หญิงตั้งครรภ์ที่มีปัญหาสุขภาพฟรีแจกไอโอดีนเม็ดให้แก่หญิงตั้งครรภ์ไปจนถึงคลอดบุตร และเลี้ยงดูบุตรด้วยนมแม่จนถึง 6 เดือน เป็นต้น
          นพ.ไพจิตร์ วราชิต ปลัดสธ. กล่าวถึงเรื่องค่าตอบแทนว่า สำหรับงบประมาณค่าตอบแทนจำนวน 4,200 ล้านบาท ถือเป็นความกรุณาของรัฐบาลที่อนุมัติถึงร้อยละ 70 จากเดิมที่ทางรพศ./รพท.และรพช.ของงบฯไป 6,100 ล้านบาท ในส่วนการบริหารจัดการงบฯก้อนนี้จะนัดหารือในรายละเอียดอีกครั้ง โดยจะพยายามให้เกิดความทั่วถึงและเป็นธรรมกับทุกฝ่าย

  • คม ชัด ลึก ฉบับวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2554
  • หน้า: 11 (ล่าง) Ad Value: 42,900 PRValue (x3): 128,700
  • 20110505_729_publicpolicy_Khom Chad Lu
Advertisements

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
ข้อความนี้ถูกเขียนใน กำลังคน คั่นหน้า ลิงก์ถาวร