คลอดกรอบลงทุนด้านสุขภาพรพ.-ยา-เครื่องมือแพทย์-คนชรา

ASTVผู้จัดการรายวัน ฉบับวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2554 : คณะทำงานร่วมหารือร่างกรอบส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรม สุขภาพ เห็นชอบแนวทางส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรม สุขภาพใน 4 ด้าน สถานพยาบาลอุตสาหกรรมยา เครื่องมือแพทย์ และกิจการดูแลผู้สูงอายุ
จาก กรณีที่คณะทำงานร่วมระหว่างซึ่งประกอบไปด้วย คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ บีโอไอ(BOI ) คณะกรรมการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) และนักวิชาการที่เกี่ยวข้อง ได้มีการหารือเกี่ยวกับการพิจารณาร่างกรอบและข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการ ดำเนินงานส่งเสริมการลงทุนด้านอุตสาหกรรมสุขภาพที่สอดคล้องกับธรรมนูญว่า ด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2552 นั้น
วานนี้ (29 มิ.ย.) แหล่งข่าวจากคณะทำงานร่วมฯ เปิดเผยว่า คณะทำงานฯ ได้จัดทำร่างข้อเสนอกรอบการลงทุนอุตสาหกรรมด้านสุขภาพเสร็จแล้ว ซึ่งทุกฝ่ายเห็นตรงกันว่าเป็นแนวทางที่สอดคล้องกับธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพ แห่งชาติฯ โดยสาระสำคัญในข้อเสนอกรอบการส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมด้านสุขภาพที่ร่าง ขึ้นนี้ ได้กำหนด “หลักการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมด้านสุขภาพ” ไว้ 4 ประการ คือ 1. เป็นไปเพื่อประโยชน์ของสถานะทางสุขภาพโดยรวมของคนในประเทศเป็นสำคัญ 2. เป็นไปเพื่อเสริมสร้างศักยภาพหรือประสิทธิภาพ และเพิ่มความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความยั่งยืนเข้มแข็งให้ระบบสุขภาพโดยรวม 3. ไม่ขัดกับรัฐธรรมนูญฯกฎหมาย แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และธรรมนูญระบบสุขภาพฯ และ 4. มีระบบติดตาม ประเมินสถานการณ์ ผลกระทบของนโยบายส่งเสริมการลงทุน
แหล่งข่าวกล่าวต่อว่า สำหรับกรอบบริการและผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ควรได้รับการส่งเสริมการลงทุนประกอบ ไปด้วย 1. กิจการบ้านพักและศูนย์สวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุ 2. ยา ซึ่งรวมถึงยาแผนปัจจุบัน ยาแผนโบราณ และยาสมุนไพร 3. เครื่องมือแพทย์ ซึ่งรวมถึงอุปกรณ์ฟื้นฟูสภาพ 4 บริการรักษาพยาบาลโดยเฉพาะการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิ

  • หน้า: 10(ขวา)Ad Value: 22,802.80 PRValue (x3): 68,408.40
  • 20110630_1001_publicpolicy_ASTV Poo Jadkarn Daily

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน บีโอไอ และติดป้ายกำกับ , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร