วางเกณฑ์อุตฯสุขภาพ4ด้านสถานพยาบาล-บริษัทยามีเฮ

มติชน ฉบับวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2554 : จากกรณีที่คณะทำงานร่วมระหว่างซึ่งประกอบไปด้วย คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ บีโอไอ คณะกรรมการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) และนักวิชาการที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่างกรอบและข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินงานส่งเสริมการลงทุน ด้านอุตสาหกรรมสุขภาพให้สอดคล้องกับธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2552
เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน แหล่งข่าวจากคณะทำงานร่วมฯ เปิดเผยว่า คณะทำงาน ได้จัดทำหลักการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมด้านสุขภาพ 4 ประการ ได้แก่ 1.เป็นไปเพื่อประโยชน์ของสถานะทางสุขภาพโดยรวมของคนในประเทศเป็นสำคัญ : โดยต้องเป็นหมวดบริการหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุดสิทธิประโยชน์ของระบบหลัก ประกันสุขภาพ/ประกันสังคม หรือ รัฐยังสนับสนุน/ลงทุนไม่เพียงพอ 2.เป็นไปเพื่อเสริมสร้างศักยภาพหรือประสิทธิภาพ และเพิ่มความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำ 3.ไม่ขัดกับรัฐธรรมนูญกฎหมาย แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และธรรมนูญระบบสุขภาพ และ 4.มีระบบติดตาม ประเมินสถานการณ์ ผลกระทบของนโยบายส่งเสริมการลงทุน
แหล่ง ข่าวกล่าวว่า กรอบบริการและผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ควรได้รับการส่งเสริมการลงทุนประกอบไปด้วย 1.กิจการบ้านพักและศูนย์สวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุ 2.ยา ซึ่งรวมถึงยาแผนปัจจุบัน ยาแผนโบราณ และยาสมุนไพร3.เครื่องมือแพทย์ ซึ่งรวมถึงอุปกรณ์ฟื้นฟูสภาพ4.บริการรักษาพยาบาลโดยเฉพาะการรักษาพยาบาล ระดับปฐมภูมิ โดยเหตุผลที่ต้องส่งเสริมให้เกิดการลงทุนในกิจการดูแลผู้สูงอายุเพื่อสร้าง ทางเลือกจะมีส่วนทำให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และการส่งเสริมกิจการบ้านพักและศูนย์สวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุ

  • หน้า: 9(ล่างซ้าย)Ad Value: 20,660 PRValue (x3): 61,980
  • 20110630_999_publicpolicy_Matichon (Mid-Day)

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
ข้อความนี้ถูกเขียนใน บีโอไอ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร