ฟ้องศาลปกครองระงับประกาศตาย

ไทยรัฐ (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 :  จากกรณีสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ออกประกาศกระทรวงทำหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุขที่เป็น ไปเพียงเพื่อยืดการตายในวาระสุดท้ายของชีวิตหรือยุติการทรมานจากการเจ็บป่วย พ.ศ.2553 ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 12 แห่ง พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 ได้ก่อให้เกิดฝ่ายที่ไม่เห็นด้วย เพราะเกรงว่าจะขัดจรรยาบรรณทางการแพทย์และอาจถูกฟ้องร้อง ขณะที่ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ได้ตั้งคณะทำงานการดำเนินการตามหนังสือดังกล่าว เพื่อศึกษาแนวทางการทำงานเฉพาะสถานพยาบาลสังกัด สธ. อย่างเหมาะสม ล่าสุดเมื่อวันที่ 30 มิ.ย. ศ.คลินิก นพ.อำนาจ กุสลานันท์ นายกแพทยสภา แถลงข่าวหลังประชุมกรรมการบริหารถึงกรณี “สิทธิการตาย (มาตรา 12)” ว่า เรื่องนี้มีความเห็นที่หลากหลาย ทั้งฝ่ายเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย ที่ผ่านมาคณะกรรมาธิการสาธารณสุขได้จัดสัมมนาระดมความคิดเห็นและได้ข้อสรุป ให้แพทยสภาไปหาความชัดเจน เนื่องจากมีแพทย์กังวลถึงการบังคับใช้แนวทางการแสดงสิทธิดังกล่าว เพราะอาจเข้าข่ายละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของแพทย์ในการดูแลรักษาผู้ป่วย ทั้งยังขัดต่อจริยธรรมแพทย์ ดังนั้นเมื่อคณะกรรมาธิการสาธารณสุขมีความประสงค์ต้องการความชัดเจน ที่ประชุมของกรรมการบริหารจึงมีความเห็นว่าจะนำเรื่องดังกล่าวเข้าสู่ที่ ประชุมคณะกรรมการแพทยสภาในวันที่ 14 ก.ค.2554 เพื่อพิจารณาและเบื้องต้นอาจฟ้องศาลปกครองให้เพิกถอนกฎกระทรวงดังกล่าว
นายก แพทยสภากล่าวต่อว่า ระหว่างรอการพิจารณา แพทยสภาจึงออกแนวทางปฏิบัติของแพทย์ เมื่อได้รับหนังสือดังกล่าว ประกอบด้วย 6 แนวทาง อาทิ 1.เมื่อได้รับหนังสือแสดงเจตนาฯ แพทย์ผู้เกี่ยวข้องต้องแน่ใจว่า หนังสือดังกล่าวเป็นหนังสือแสดงเจตนาฯ ที่กระทำโดยผู้ป่วยขณะที่มีสติสัมปชัญญะ 2.หนังสือแส้งเจตนาฯ นอกเหนือจากข้อ 1 ควรได้รับการพิสูจน์ว่า กระทำโดยผู้ป่วยจริง เป็นต้น.

  • หน้า: 15(ขวา)Ad Value: 36,750 PRValue (x3): 110,250
  • 20110602_1012_Section 12_Thai Rath (Mid-Day)

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน มาตรา 12 และติดป้ายกำกับ , , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร