สช.หนุนยุทธศาสตร์ปลอดภัยเตรียมชงรัฐบาลใหม่พิจารณา

คม ชัด ลึก (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2554: นพ.อำพล จินดาวัฒนะ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) กล่าวว่าจากการที่คณะกรรมการบริหารศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติที่ได้รับการ แต่งตั้งจากคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.) ที่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ไอซีที) เป็นประธาน และคณะกรรมการดังกล่าวได้แต่ตั้งคณะอนุกรรมการด้านความปลอดภัยและการบริหาร ความเสี่ยงด้านนาโนเทคโนโลยี เพื่อให้มีบทบาทประเมินวิเคราะห์สถานการณ์และเสนอแนวทางเรื่องความปลอดภัย และความเสี่ยงของนาโนเทคโนโลยี ซึ่งกำลังได้รับความนิยมในปัจจุบัน คณะอนุกรรมการเห็นควรว่า จะต้องมี “แผนยุทธศาสตร์ด้านความปลอดภัยและจริยธรรมนาโนเทคโนโลยี (พ.ศ.2555-2559)” เพื่อใช้เป็นแผนแม่บทในการสร้างความรู้ความเข้าใจต่อประชาชน
นพ.อำ พล กล่าวอีกว่า การพิจารณายุทธศาสตร์ดังกล่าวได้ใช้กระบวนการสมัชชาสุขภาพโดยมีการจัดประชุม สมัชชาเฉพาะประเด็นเมื่อวันต้นเดือนมกราคมที่ผ่านมา มติสมัชชาเห็นชอบร่วมกันว่าร่างแผนดังกล่าวมีความจำเป็น และเสนอให้ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติเร่งนำเสนอความเห็นชอบตามกลไกโดยเร็ว ซึ่งต้องเน้นในการรับทราบทุกภาคส่วน โดยเฉพาะภาคประชาชนเพราะปัจจุบันเทคโนโลยีนาโนมีบทบาทในชีวิตประจำวันมากไม่ มว่าจะเป็นเรื่องของสารเคมี เครื่องมือเครื่องใช้ โดยประเด็นหลักๆ คือ ต้องทำความเข้าใจกับประชาชนว่า นาโน คืออะไร และมีผลดี ผลเสียอย่างไรบ้างเพราะปัจจุบันเรื่องสุขภาพครอบคลุมทุกอย่างทั้งสาธารณสุข สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของผู้บริโภคทุกคน
“สมัชชาสุขภาพไม่ จำเป็นต้องเข้าไปมีบทบาทโดยตรงเพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับนาโนเทคโนโลยี เพียงแต่ต้องรับรู้ขั้นตอนและผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการเท่านั้น ซึ่งคณะนี้ได้รับทราบผลแล้วแต่ต้องรอดูว่า กวทช.จะเสนอร่างแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวสู่คณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อใดและจะผ่านความ เห็นชอบหรือไม่ต้องติดตาม “นพ.อำพลกล่าว

  • หน้า: 11(ล่างขวา)Ad Value: 29,250 PRValue (x3): 87,750
  • 20110604_1020_HA_Khom Chad Luek (Mid-Day)

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
ข้อความนี้ถูกเขียนใน นาโนเทคโนโลยี, HA คั่นหน้า ลิงก์ถาวร