มติสมัชชาสุขภาพหนุนร่างยุทธศาสตร์ปลอดภัยนาโนฯรอลุ้นครม.ใหม่

พิมพ์ไทย ฉบับวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2554: นพ.อำพล จินดาวัฒนะ เลขาธิการคณะกรรมการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (สช.) เปิดเผยว่า จากการที่กระบวนการสมัชชาสุขภาพ กำลังจะก้าวสู่ทศวรรษที่ 2 ในปี 2555 นั้นมีการนำกระบวนการ “สมัชชาสุขภาพ” ไปใช้หลายประเด็นโดยหนึ่งเรื่องที่สำคัญ คือ การออก (ร่าง) “แผนยุทธศาสตร์ทางด้านความปลอดภัยและจริยธรรมนาโนเทคโนโลยี” ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่กำลังได้รับความนิยมในปัจจุบัน โดยขณะนี้ทางคณะอนุกรรมการ เห็นควรว่า จะต้องมี”แผนยุทธศาสตร์ด้านความปลอดภัยและจริยธรรมนาโนเทคโนโลยี(พ. ศ.2555-2559)” เพื่อใช้เป็นแผนแม่บทในการสร้างความรู้ความเข้าใจต่อประชาชน
ทั้ง นี้ การพิจารณายุทธศาสตร์ดังกล่าวนั้น ได้ใช้กระบวนการสมัชชาสุขภาพ ซึ่งมีการจัดประชุมสมัชชาฯ เฉพาะประเด็นเมื่อวันต้นเดือนมกราคมที่ผ่านมา ซึ่งมติสมัชชาฯได้เห็นชอบร่วมกันว่า ร่างแผนดังกล่าวนั้นมีความจำเป็นอย่างมาก เพราะปัจจุบันนั้นเทคโนโลยีนาโน เป็นสิ่งที่เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของประชาชนมาก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสารเคมี เครื่องมือเครื่องใช้ โดยประเด็นหลักๆ คือ ต้องเร่งทำความเข้าใจกับประชาชนว่า นาโน คืออะไร และมีผลดี ผลเสียอย่างไรบ้าง
ผู้สื่อข่าวถามว่า ในเรื่องนี้ทางคณะกรรมการสมัชชา (คสช.) จำเป็นต้องเข้าไปมีบทบาทโดยตรง เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับนาโนเทคโนโลยีหรือไม่ นพ.อำพล กล่าวว่า สมัชชาฯไม่จำเป็นต้องดำเนินการเอง เพียงแต่ต้องรับรู้ขั้นตอนและผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการเท่านั้น ซึ่งขณะนี้ได้รับทราบผลแล้ว แต่ต้องรอดูว่า กวทช.จะเสนอร่างแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวสู่คณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อใด และจะผ่านความเห็นชอบหรือไม่ต้องติดตาม

  • หน้า: 2(กลาง)Ad Value: 21,776 PRValue (x3): 65,328
  • 20110705_1022_HA_Pimthai

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
ข้อความนี้ถูกเขียนใน นาโนเทคโนโลยี, HA คั่นหน้า ลิงก์ถาวร