ดันตั้งอนุกก.รั้งสิทธิการตาย

โพสต์ทูเดย์ ฉบับวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

โพสต์ทูเดย์ – มติแพทยสภาไม่ยื่นฟ้องศาลปกครองระงับสิทธิการตาย ดันตั้งอนุกรรมการหาทางออกแทน

นพ.อำนาจ กุสลานันท์ นายกแพทยสภา เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารแพทยสภาเห็นควรไม่ยื่นฟ้องศาลปกครอง เพื่อให้ระงับการบังคับใช้กฎกระทรวง ตามมาตรา 12 พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติเกี่ยวกับเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพื่อยืดการตายในวาระสุดท้าย แต่จะตั้งคณะอนุกรรมการร่วมกันระหว่างแพทยสภากระทรวงสาธารณสุข โรงเรียนแพทย์

ทั้งนี้ จะเชิญ นพ.อำพล จินดาวัฒนะ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) เข้าร่วมด้วย โดยทางแพทยสภาเป็นเจ้าภาพ เนื่องจากแพทยสภาเห็นด้วยกับมาตรา 12 พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ เพียงแต่กังวลว่ากฎกระทรวงอาจทำให้เกิดปัญหาในการปฏิบัติงานของบุคลากรสาธารณสุขและอาจทำให้ผู้ป่วยเสี่ยงเสียชีวิต

“เมื่อดูแนวปฏิบัติที่ออกโดย สช. ก็ยิ่งเห็นปัญหา ดังนั้นเพื่อปกป้องสิทธิผู้ป่วยและทำให้บุคลากรทางการแพทย์สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีความสุขจึงควรมีการหาทางออกร่วมกัน” นพ.อำนาจ กล่าว

ด้าน นพ.อำพล แถลงว่า การออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข มีกรรมการแพทยสภาเข้าร่วมมาตั้งแต่ต้น มีหลักฐานเป็นหนังสือที่แพทยสภาส่งถึงเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อนำเสนอความเห็นในการพิจารณาของกฤษฎีกา และได้มีการปรับเนื้อหาบางส่วนตามที่แพทยสภาเสนอ

นอกจากนี้ ยังมีหนังสือลงวันที่ 10 ก.ย. 2553 ที่ทางเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาส่งถึง ซึ่งระบุว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ยืนยันให้ความเห็นชอบการแก้ไขเพิ่มเติมแล้ว ซึ่งรวมถึงแพทยสภาด้วย

ด้าน พญ.ประสบศรี อึ้งถาวร อุปนายกแพทยสภาคนที่ 1 ยอมรับว่าแพทยสภาได้เข้าร่วมจริง แต่ความเห็นไม่ได้รับการตอบรับ หนังสือที่ส่งถึงคณะกรรมการกฤษฎีกาเป็นคำชี้แจงว่า ยังไม่เหมาะสม ไม่ได้ยอมรับหรือเห็นชอบ

  • หน้า: A6(ขวา)Ad Value: 23,148.90 PRValue (x3): 69,446.70
  • 20110715_1098_Section 12_Post Today

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน มาตรา 12 และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร