สธ.วิตก”มะเร็งใยหิน”เร่งสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง

แนวหน้า ฉบับวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

ดร.นพ.สมเกียรติ ศิริรัตนพฤกษ์ ผู้อำนวยการสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยถึงความคืบหน้าการผลักดันการเฝ้าระวังโรคมะเร็งปอดที่เกิดจากแร่ใยหินว่า กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ได้ตระหนักในเรื่องดังกล่าว จึงสร้างเครือข่ายทางการแพทย์ เพื่อร่วมกันรณรงค์การตรวจค้นหาผู้ป่วย ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างแพทย์โรคปอด พยาธิแพทย์ และแพทย์ด้านอาชีวะอนามัย ที่จะร่วมมือกัน

โดยที่ผ่านมาได้มีการฝึกอบรมเรื่องของการอ่านฟิล์มเอกซเรย์เฉพาะโรค การสอบสวนโรคซึ่งถือเป็นหัวใจของการค้นหาโรคมะเร็งปอดจากแร่ใยหิน เพราะกลุ่มเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นคนงานในโรงงานกลุ่มช่างที่ใช้วัสดุก่อสร้างที่มีแร่ใยหินส่วนใหญ่จะไม่มีความรู้ในเรื่องของโรคจากแร่ใยหิน

อย่างไรก็ตาม การดำเนินการจะเป็นไปตามการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ที่ได้วางยุทธศาสตร์ไว้ 4 ประการ ประกอบด้วย 1.การยกเลิกการใช้ ทำให้สังคมไทยไร้แร่ใยหิน 2.ส่งเสริมสนับสนุนการหาสารทดแทน 3.การเผยแพร่ความรู้และ 4.การตระหนักถึงผลกระทบต่อสุขภาพ และการสร้างเครือข่ายทางการแพทย์ ซึ่งทุกประการจะต้องทำเป็นกระบวนการร่วมกัน

  • หน้า: 22(ล่างซ้าย)Ad Value: 7,500 PRValue (x3): 22,500
  • 20110715_1107_HA_Naew Na

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน แร่ใยหิน, HA และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร