สปสช.-สปส.เล็งพึ่งคนกลางหาข้อยุติโอนสิทธิรักษาฟรี

คม ชัด ลึก (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

นพ.วิชัย โชควิวัฒน กรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กล่าวภายหลังการประชุมร่วมระหว่างผู้แทนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) และสำนักงานประกันสังคม (สปส.) ครั้งที่ 3 กรณีการโอนสิทธิรับบริการสาธารณสุขของผู้มีสิทธิตามกฎหมายว่าด้วยประกันสังคมว่า ความเข้าใจระหว่างสปสช.และ สปส.แตกต่างกัน สปสช.เห็นว่าการโอนผู้ประกันตนมาสังกัดสปสข.ต้องมีการโอนเงินมาพร้อมกันด้วย เนื่องจากตามมาตรา 5 วรรคสอง พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพฯ

ขณะที่ สปส.แย้งว่ามาตรา 10 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2510 กำหนดว่าทุกคนต้องอยู่ภายใต้ความเท่าเทียมกัน หากผู้ประกันตนสังกัด สปสช.จะต้องไม่จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเช่นเดียวกับผู้ใช้สิทธิรักษาฟรี ควรได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐเพียงอย่างเดียว เมื่อเห็นไม่ตรงกันเช่นนี้จึงจำเป็นต้องส่งเรื่องให้คนกลางดำเนินการวินิจฉัย อาจจะส่งเรื่องให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและศาลรัฐธรรมนูญ

นายปั้น วรรณพินิจ เลขาธิการ สปส.กล่าวว่าประเด็นที่ต้องชัดเจน คือ สปส.ต้องจ่ายเงินหรือไม่ ถ้าจ่ายต้องจ่ายเท่าใดสิ่งที่ สปส.กังวลคือการจ่ายเงินค่าจัดบริการทางการแพทย์ให้ สปสช.อาจเป็นการขัดรัฐธรรมนูญ ดังนั้น จึงไม่ได้สรุปว่าจะส่งเรื่องให้หน่วยงานใดตีความ แต่ทั้งสองฝ่ายกลับไปเตรียมประเด็นคำถาม จากนั้นนำมาพิจารณาร่วมกันอีกครั้งในวันที่ 5 สิงหาคม 2554

  • หน้า: 11(ล่างซ้าย)Ad Value: 29,250 PRValue (x3): 87,750
  • 20110715_1104_publicpolicy_Khom Chad Luek (Mid-Day)

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน ระบบประกันสุขภาพ และติดป้ายกำกับ , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร