หมอถอย!เลิกล้มกม.สิทธิตาย

ไทยโพสต์ ฉบับวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

“แพทยสภา” ถอย ไม่ฟ้องศาลปกครองระงับใช้สิทธิการตาย หลัง สช.แสดงเอกสารยืนยันแพทยสภามีส่วนร่วมออกกฎหมาย อ้างเหตุเพื่อความปรองดอง เสนอตั้งอนุกรรมการพิจารณาร่วมกัน ให้เลขาฯสช.เข้าร่วม

ที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นพ.อำพล จินดาวัฒนะ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) กล่าวถึงปัญหากฎกระทรวงออกตามความมาตรา 12 พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ เรื่องสิทธิปฏิเสธการรักษาพยาบาลในวาระสุดท้ายของชีวิต ที่แพทยสภาคัดค้านกฎหมายดังกล่าว ว่า การจัดทำกฎกระทรวงฉบับดังกล่าวที่ผ่านมา สช.ไม่ได้ดำเนินการฝ่ายเดียว แต่เป็นความร่วมมือกันจากหลายภาคส่วน และผู้ประกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุข รวมถึงการเปิดรับฟังความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง ในจำนวนนี้มีแพทยสภารวมอยู่ด้วย ซึ่ง นอกจากนี้ เมื่อสำนักงานกฤษฎีกาให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีหนังสือยืนยันการเห็นชอบ หรือแก้ไขร่างฯ ดังกล่าว ซึ่งแพทยสภายังได้ส่งหนังสือยันยันการเห็นชอบและเสนอให้แก้ไข กม. 3 ข้อ แต่ได้รับการตอบสนองแก้ไขเพียง 2 ข้อ ดังนั้น การที่หมอบางคนออกมาพูดในฐานะตัวแทนของแพทยสภาว่า ที่ผ่านมา สช.เคยรับฟังความคิดเห็นของแพทยสภาเลยนั้น จึงไม่เป็นความจริง และการที่พูดออกมาเช่นนี้ แท้จริงแล้วไม่แน่ใจว่าเป็นความเห็นขององค์กร หรือเป็นความคิดเห็นส่วนตัว และไม่แน่ใจว่าจะเป็นเรื่องการเมืองภายในของแพทยสภาเองหรือไม่ จึงไม่สามารถดำเนินการเรื่องนี้ต่อไปได้

ต่อมาเมื่อเวลา 15.30 น. นพ.อำนาจ กุสสลานันท์ นายกแพทยสภา กล่าวถึงการประชุมคณะกรรมการบริหารแพทยสภาในวันที่ 14 ก.ค.ว่า ในการหารือถึงปัญหาการบังคับใช้กฎกระทรวงตามมาตรา 12 พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ ที่ประชุมเห็นว่า การฟ้องศาลปกครองเพื่อระงับการบังคับใช้กฎหมาย ควรเป็นวิธีสุดท้าย ซึ่งควรมีการหารือเพื่อแก้ไขปัญหาก่อน โดยให้มีการตั้งคณะ อนุกรรมการร่วมกัน ทั้งจากแพทยสภา กระทรวงสาธารณสุข รร.แพทย์ และจะ มีการเชิญเลขาฯ สช. เข้าร่วมด้วย ซึ่งแพทยสภารับเป็นเจ้าภาพและจะเร่งทำงานให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ถือเป็นทางออกที่ดีที่สุด

“ในเรื่องสิทธิการตายนี้ แพทยสภาเห็นด้วยกับมาตรา 12 พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ ในภาพรวมเราเห็นด้วยหมด แต่ที่มีปัญหาคือ ในส่วนของกฎกระทรวงที่อาจทำให้เกิดปัญหาในการปฏิบัติงานของบุคลากรสาธารณสุขได้ ทั้งยังอาจทำให้ผู้ป่วยมีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตทั้งๆ ที่ไม่น่าเสียชีวิต และเมื่อดูในแนว ปฏิบัติที่ออกโดย สช. ก็ยิ่งเห็นปัญหา ดังนั้น เพื่อปกป้องสิทธิผู้ป่วย และทำให้บุคลากรทางการแพทย์สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีความสุข จึงควรมีการหา ทางออกร่วมกัน ที่ผ่านมาแพทยสภาได้ออกแนวทางการปฏิบัติของแพทย์ 6 ข้อ ขอให้แพทย์ปฏิบัติตามนั้น” นพ.อำนาจกล่าว.

  • หน้า: 8(บน)Ad Value: 25,200 PRValue (x3): 75,600
  • 20110715_1101_Section 12_Thai Post

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน มาตรา 12 และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร