‘แพทยสภา’ถอยไม่ฟ้องระงับสิทธิตาย

เดลินิวส์ (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

เมื่อวันที่ 14 ก.ค. นพ.อำนาจ กุสลานันท์ นายกแพทยสภา กล่าวภายหลังประชุมคณะกรรมการแพทยสภา ว่า ได้หารือถึงปัญหาการบังคับใช้กฎกระทรวง ตามมาตรา 12 พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ ในการจัดทำหนังสือเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพื่อยืดการตายในวาระสุดท้าย ที่ประชุมเห็นว่าการฟ้องศาลปกครองเพื่อระงับการบังคับใช้กฎกระทรวงควรเป็นวิธีสุดท้าย ซึ่งควรมีการหารือเพื่อแก้ไขปัญหาก่อน โดยให้มีการตั้งคณะอนุกรรมการร่วมกัน ทั้งจากแพทยสภา กระทรวงสาธารณสุข โรงเรียนแพทย์ และจะมีการเชิญเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) เข้าร่วมด้วย ซึ่งแพทยสภารับเป็นเจ้าภาพและจะเร่งทำงานให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ถือเป็นทางออกที่ดีที่สุด

นพ.อำนาจ กล่าวว่า ในเรื่องสิทธิการตายนี้ แพทยสภาเห็นด้วยกับมาตรา 12 พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ ภาพรวมเราเห็นด้วยหมด แต่ที่มีปัญหาคือในส่วนของกฎกระทรวงที่อาจทำให้เกิดปัญหาในการปฏิบัติงานของบุคลากรสาธารณสุขได้ ทั้งยังอาจทำให้ผู้ป่วยมีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตทั้ง ๆ ที่ไม่น่าเสียชีวิต และเมื่อดูในแนวปฏิบัติที่ออกโดย สช. ก็ยิ่งเห็นปัญหา ดังนั้นเพื่อเป็นการปกป้องสิทธิผู้ป่วย และทำให้บุคลากรทางการแพทย์สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีความสุข จึงควรมีการหาทางออกร่วมกัน

ด้าน นพ.อำพล จินดาวัฒนะ เลขาธิการ สช. กล่าวว่า ตามที่มีกรรมการแพทยสภาบางคนออกมาระบุว่า การออกกฎกระทรวงตามมาตรา 12 ทาง สช. ไม่มีการรับฟังความเห็น อยากบอกว่าเรื่องนี้ สช. เองพยายามอดทนมาตลอดเพราะไม่อยากให้เกิดช่องว่างระหว่างองค์กร และเห็นว่าการออกมาพูดของกรรมการแพทยสภาท่านนั้น ไม่แน่ใจว่าเป็นการพูดโดยส่วนตัวหรือในนามองค์กร เนื่องจากเรามีหลักฐานยืนยันว่า แพทยสภาได้ร่วมกระบวนการออกกฎกระทรวงตั้งแต่ต้น โดยเป็นหนังสือที่แพทยสภาส่งถึงเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เมื่อวันที่ 12 ม.ค. 2553 เพื่อนำเสนอความเห็นในการพิจารณาของกฤษฎีกา นอกจากนี้ยังมีหนังสือลงวันที่ 10 ก.ย. 2553 ที่ทางเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาส่งถึงตน ซึ่งระบุว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีหนังสือยืนยันให้ความเห็นชอบกับการแก้ไขเพิ่มเติมแล้ว

พญ.ประสบศรี อึ้งถาวร อุปนายกแพทยสภาคนที่ 1 กล่าวว่า ตามที่ นพ.อำพล ระบุว่าทางแพทยสภาได้ร่วมอยู่ในกระบวนการต่าง ๆ ในการออกกฎกระทรวง ตามมาตรา 12 พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาตินั้น ยอมรับว่าแพทยสภาได้ร่วมอยู่จริง แต่ความเห็นของแพทยสภาไม่ได้รับการตอบรับ เนื่องจากเราเป็นเสียข้างน้อย หนังสือที่แพทยสภาส่งถึงสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เป็นเพียงหนังสือเพื่อส่งคำชี้แจงรายละเอียดต่อร่างกฎกระทรวงที่เห็นว่ายังมีความไม่เหมาะสม และมีข้อเสนอคิดเห็น 6 ข้อ ที่เห็นว่าไม่ถูกต้องเท่านั้น ไม่ได้เป็นการยอมรับหรือเห็นชอบ.

  • หน้า: 3(กลาง)Ad Value: 38,285 PRValue (x3): 114,855
  • 20110716_1108_Section 12_Daily News (Mid-Day)

 

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน มาตรา 12 และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร