“เพื่อนชุมชน” สำเร็จน่าพอใจ

บ้านเมือง ฉบับวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

นายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล ประธาน “เพื่อนชุมชน” เปิดเผยว่า เป้าหมายของ “เพื่อนชุมชน” คือ การยกระดับมาตรฐานสิ่งแวดล้อมของอุตสาหกรรมในมาบตาพุด ซึ่งในช่วง 1 ปีที่ผ่านมานับเป็นความร่วมมือที่เข้มแข็งของผู้ก่อตั้งเพื่อนชุมชนที่ได้ร่วมกันผลักดันให้เกิดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ตามเจตนารมณ์ได้เป็นอย่างดี ทั้งด้านการพัฒนาสู่อุตสาหกรรมสะอาดเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการถ่ายทอดความรู้ แบ่งปันประสบการณ์ การจัดการสิ่งแวดล้อมและมาตรฐานความปลอดภัย และด้านการดูแลเอาใจใส่ชุมชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งการศึกษาและด้านสุขภาพ ตลอดจนการให้ข้อมูลความรู้ที่ถูกต้องสำหรับชุมชน และกิจกรรมเปิดบ้านเพื่อนชุมชน ให้ชุมชนได้เข้าเยี่ยมชมโรงงานทั้งในกลุ่มและนอกกลุ่มเพื่อนชุมชน พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นของชุมชน เป็นการสร้างการมีส่วนร่วมและความมั่นใจว่าอุตสาหกรรมมีความจริงใจที่จะอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืน

นางมณฑา ประณุทนรพาล ผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ความร่วมมือของภาคอุตสาหกรรมในนามของ “เพื่อนชุมชน” เพื่อยกระดับสู่อุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนให้ดียิ่งขึ้นนั้น นับเป็นการแสดงความรับผิดชอบของภาคอุตสาหกรรมที่น่าชื่นชม ในฐานะภาครัฐ กนอ.พร้อมจะให้ความร่วมมือกับผู้ประกอบการภาคเอกชนในการเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสาร ประสานความร่วมมือ ร่วมกันดูแลสิ่งแวดล้อมและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของชาวระยอง โดยมีความเชื่อมั่นว่าความร่วมมืออย่างจริงใจและจริงจังของทุกฝ่ายในการสร้างเมืองที่น่าอยู่จะทำให้ชุมชนและอุตสาหกรรมสามารถอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนตลอดไป

  • หน้า: 7(ล่างขวา)Ad Value: 10,125 PRValue (x3): 30,375
  • 20110722_1133_HIA_Baan Muang

 

 

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน มาบตาพุด, HIA และติดป้ายกำกับ , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร