‘วิทยา’ตั้งคณะกรรมการ2ชุดรื้อกฎหมาย-หมอวิชัยนั่ง2เก้าอี้

มติชน ฉบับวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2554

หลังจาก พญ.ประชุมพร บูรณ์เจริญ ประธานสมาพันธ์แพทย์โรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไป(สพศท.) ร้องทุกข์กรณี นพ.วิชัย โชควิวัฒน ปฏิบัติหน้าที่ซ้ำซ้อน มีทั้งตำแหน่งในคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) ด้านผู้สูงอายุในสัดส่วนของเอ็นจีโอ ขณะเดียวกันยังดำรงตำแหน่งประธานองค์การเภสัชกรรม (อภ.) ซึ่งอาจทำให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน กระทั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประกาศตั้งคณะกรรมการรับเรื่องร้องทุกข์

เมื่อวันที่ 22 กันยายน นายวิทยา บุรณศิริ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่าขณะนี้ได้ตั้งคณะกรรมการขึ้น 2 ชุด โดยชุดที่ 1 เป็นคณะกรรมการกลั่นกรองและพิจารณาเรื่องราวร้องทุกข์ เพื่อกำหนดกรอบ แนวทางในการรับเรื่องราวร้องทุกข์ รวมถึงการพิจารณาแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเรื่องราวร้องทุกข์ให้การบริหารของกระทรวงสาธารณสุขสามารถรับทราบปัญหาต่างๆ และนำปัญหานั้นไปแก้ไข เพื่อให้ประชาชนได้รับผลประโยชน์มากที่สุด คณะกรรมการชุดนี้มี 7 คนประกอบด้วย 1.นายสุพจน์ ฤชุพันธุ์ 2.นายพจน์จิรวุฒิกุล 3.เลขาฯสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) 4.หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข 5.นางวีรวรรณ แตงแก้ว 6.ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป โดยมีนายธวัชชัย สุทธิบงกชเลขานุการรัฐมนตรี สธ. เป็นประธาน มี นพ.ไพจิตร์วราชิต ปลัด สธ. นายสุรชัย เบ้าจรรยา และนายวิชัยเทียนถาวร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำ สธ. เป็นที่ปรึกษา

นายวิทยากล่าวว่า คณะกรรมการชุดที่ 2 คือคณะกรรมการกลั่นกรองด้านกฎหมาย เพื่อพิจารณากลั่นกรอง เสนอความคิดเห็นในเรื่องที่เกี่ยวกับกฎหมาย กฎระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรี สธ. และพิจารณาเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงพัฒนากฎหมาย กฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ให้บริการและผู้รับบริการมากขึ้น โดยคณะกรรมการชุดนี้มี 7 คน ประกอบด้วย 1.รองปลัดสธ.ที่ได้รับมอบหมาย 2.นายสุพจน์ ฤชุพันธุ์ 3.นายวัชรา จิตต์พาณิชย์ 4.นายสมพร ดำพริก 5.ผู้อำนวยการกลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม 6.ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมาย โดยมีนายสุพจน์ ฤชุพันธุ์เป็นประธานกรรมการ และมีนายสุรชัย เบ้าจรรยานายวิชัย เทียนถาวร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเป็นที่ปรึกษา

ด้านนายธวัชชัย สุทธิบงกช เลขานุการรัฐมนตรีสธ. ในฐานะประธานคณะกรรมการรับเรื่องราวร้องทุกข์ กล่าวว่า ภายหลังจากตั้งคณะกรรมการจะได้หารือในประเด็นเรื่องดังกล่าวกับนายวิทยาอีกครั้ง ทั้งขอบเขตการทำงาน และรายละเอียดของการสอบสวน อย่างไรก็ตาม สำหรับการทำงานตรวจสอบเรื่องร้องทุกข์ต่างๆ นั้น คณะกรรมการจะมีการคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถ โดยเฉพาะตัวบทกฎหมาย โดยทุกอย่างจะตรวจสอบตามขั้นตอนจึงไม่ต้องกังวล

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน พรบ.คุ้มครองฯ และติดป้ายกำกับ , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร