แพทยสภาระดมความคิดเห็นร่างพ.ร.บ.วิจัยเกี่ยวข้องมนุษย์

มติชน ฉบับวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2554

เมื่อ วันที่ 7 ตุลาคม ที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.)กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ศ.คลินิก นพ.อำนาจ กุสลานันท์นายกแพทยสภา กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาร่าง พ.ร.บ.การวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ พ.ศ…. ว่า ปัจจุบันพบว่ามีโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เกิดขึ้นเป็นจำนวนมากแต่ ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายควบคุมและกำกับวิจัย ทำให้สิทธิของบุคคลผู้รับการวิจัยไม่ได้รับความคุ้มครองอย่างเพียงพอ จึงต้องจัดระบบการควบคุมและกำกับการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ให้เป็นไป โดยมีประสิทธิภาพโดยกำหนดให้การดำเนินการโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ มนุษย์ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมและการวิจัยประจำสถาบัน และตรวจตราให้การดำเนินการวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด ดังนั้นทางคณะอนุกรรมการวิชาการและจริยธรรมการทำวิจัยในคนด้านเซลล์ต้น กำเนิดของแพทยสภา จึงร่าง พ.ร.บ.การวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ พ.ศ…. ขึ้น และในการประชุมแพทยสภาเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2554 ก็มีมติให้คณะอนุกรรมการดำเนินการจัดสัมมนาผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งด้าน การปฏิบัติงาน ศึกษา วิจัย หรือได้รับผลกระทบสิทธิบุคคลกับการดำเนินการในการประกาศใช้ร่างพ.ร.บ.นี้ เพื่อจะได้นำข้อเสนอแนะนำเสนอเข้าสู่การพิจารณาคณะกรรมการแพทยสภาอีกครั้ง

นายก แพทยสภากล่าวต่อว่า ร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวจะครอบคลุมทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยที่เกี่ยวข้อง กับมนุษย์ ซึ่งจะรวมไปถึงการวิจัยในเรื่องเซลล์ต้นกำเนิดหรือสเต็มเซลล์ด้วย ที่พบว่าปัจจุบันมีภาคเอกชนดำเนินการในเรื่องนี้มากขึ้น แต่ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายควบคุม ทั้งนี้ ยืนยันว่าการที่มีการออกกฎหมายนี้ขึ้นมาไม่ใช่เพราะว่ามีปัญหาเกิดขึ้น เกี่ยวกับการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์แต่เนื่องจากประเทศไทยยังไม่มี กฎหมายในลักษณะนี้

นพ.สมศักดิ์ เจริญชัยปิยสกุล คณะอนุกรรมการวิชาการและจริยธรรมการทำวิจัยในคนด้านเซลล์ต้นกำเนิดของแพทย สภากล่าวว่า เบื้องต้นที่ประชุมเห็นด้วยในหลักการที่จะมีการออกกฎหมายนี้เพื่อคุ้มครอง อาสาสมัคร แต่ไม่เห็นด้วยที่จะมีการตั้งองค์กรอิสระเพราะสิ้นเปลืองงบประมาณแผ่นดิน อาจให้สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นผู้ดูแลแทนจะประชุมอีกครั้งวันที่ 20 ตุลาคมนี้ เพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนก่อนเสนอไปยังคณะกรรมการแพทยสภา

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน ม.9 และติดป้ายกำกับ , , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร