ผู้ป่วยเอดส์ล่าสุด3.7แสนรายคร.เผยเสียชีวิตแล้ว9.8หมื่น

มติชน (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2554

เมื่อ วันที่ 10 ตุลาคม โรงแรมตวันนานพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ รองกรมควบคุมโรค (คร.) กล่าวภายหลังเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมนานาชาติหลัก สูตร”Internationnal Training Course on STIs Case Management Skills” ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่น้ำโขง ระหว่าง

กัมพูชา ลาว และประเทศไทย ว่า จากข้อมูลสำนักระบาดวิทยา รายงานสถานการณ์ผู้ป่วยเอดส์ในประเทศไทยล่าสุดเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2554 มีผู้ป่วยเอดส์จำนวน 372,874 ราย เสียชีวิตแล้ว 98,153 ราย แนวโน้มของผู้ป่วยเอดส์และผู้ที่เสียชีวิต ด้วยโรคเอดส์ลดลงกว่าในอดีตที่ผ่านมา เนื่องจากการรักษาด้วยยาต้านไวรัสทำให้ผู้ป่วยมีชีวิตที่ยืนยาวและมีคุณภาพ ชีวิตที่ดีขึ้น เมื่อแยกตามอายุพบว่า ผู้ป่วยเอดส์ส่วนใหญ่ร้อยละ 95 เป็นวัยแรงงานและวัยเจริญพันธุ์ ซึ่งมีอายุตั้งแต่ 15-59 ปี โดยพบมากที่สุดในกลุ่มอายุ 30-34 ปีถึงร้อยละ 25 รองลงมาร้อยละ 22 เป็นกลุ่มอายุ 25-29 ปี และร้อยละ 18 เป็นกลุ่มอายุ 35-39 ปี ตามลำดับ อีกทั้งผู้ป่วยเอดส์ส่วนใหญ่มีอาชีพใช้แรงงานร้อยละ 46 รองลงมาเป็นอาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ 20

นพ.สมศักดิ์กล่าวอีกว่า กรมควบคุมโรค(คร.) กระทรวงสาธารณสุข(สธ.) ได้จัดการฝึกอบรมนานาชาติระหว่างวันที่ 10-21 ตุลาคมนี้ ให้แพทย์ พยาบาล ผู้จัดการโครงการ และผู้ให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์จากกลุ่มประเทศดัง กล่าว เพื่อมุ่งเน้นด้านการบริหารจัดการในการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคติดต่อทางเพศ สัมพันธ์ให้มีความถูกต้อง ทันสมัยมีประสิทธิภาพได้มาตรฐานเดียวกัน

–จบ–

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน ม.9 และติดป้ายกำกับ , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร