ดันแพทย์ม.เชียงใหม่ “ฮับสุขภาพนานาชาติ”

คม ชัด ลึก (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2555

รศ.นพ.นิเวศน์ นันทจิต คณบดีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) เปิดเผยว่า มช.วางนโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานา ชาติ หรือ Medical Hub ให้ได้ภายในปี 2553-2557 ช่วยยกระดับให้การแพทย์ของประเทศไทยให้พัฒนาขึ้น ต้องสร้างมาตรฐานการดูแลรักษาพยาบาลและพัฒนาความก้าวหน้าทางการแพทย์ให้เป็น ที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศด้วย

โดยจะสร้างเครือข่ายกับโรง พยาบาลทุกระดับ พัฒนาการส่งต่อผู้ป่วยทั้งไปและกลับให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาพยาบาลร่วมกัน ตามศักยภาพที่เหมาะสมของโรงพยาบาลในแต่ละระดับ กระจายการบริการรักษาพยาบาลยังโรงพยาบาลทุกระดับ เปิดโอกาสให้คณะได้พัฒนาอาจารย์แพทย์เพื่อให้การรักษาพยาบาลในระดับตติยภูมิ ที่เต็มประสิทธิภาพ เป็นพี่เลี้ยงแก่โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลชุมชนได้อย่างคล่องตัว

ทั้งนี้ จะต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงบริการการแพทย์ได้อย่างทั่วถึง มีทางเลือกที่เหมาะสม และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนในการดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง ได้แก่การสร้างศูนย์ปฏิบัติการการแพทย์ทางเลือก และการแพทย์ผสมผสาน เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมบทบาทของภูมิปัญญาไทย สร้างศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ เพื่อรองรับโครงสร้างประชากรที่จะเข้าสู่ประชาคมผู้สูงอายุในเร็ววัน การให้ความรู้ในเรื่องพฤติกรรมการดำรงชีพ การให้ความรู้เรื่องโภชนาการแก่ผู้ป่วยประเภทต่างๆ และมีการพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีที่ทันสมัยไปในเวลาเดียว กัน เป็นศูนย์กลางการแพทย์นานาชาติ ที่สามารถประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งในภาครัฐและเอกชน พร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของ จ.เชียงใหม่ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมและมีทิศทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับ ทุกภาคส่วนต่อไป

“เชียงใหม่มีวัฒนธรรมเก่าแก่ และอัตลักษณ์ล้านนา มีศักยภาพพร้อมที่จะพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการแพทย์ การศึกษา การเกษตร มีการคมนาคมสะดวก มีภูมิประเทศสวยงาม ประชาชนมีจิตใจโอบอ้อมอารี เป็นมิตรกับผู้มาเยือนสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยว และผู้ประสงค์จะพักอาศัยระยะยาวทั้งชาวไทยและชาวต่างประชาติได้ง่าย ซึ่งเป็นพื้นฐานที่ดีต่อการพัฒนาให้เป็น Medical Hub ที่มีศักยภาพ ประกอบกับในปัจจุบันมาตรฐานด้านการแพทย์ไม่ได้ด้อยไปกว่าประเทสใดๆ ค่าใช้จ่ายเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ยังถูกกว่าและยังมีคุณค่าเพิ่มเติมจากความมีน้ำใจและการมีใจรักการให้บริการ ของคนในประเทศไทยอีกด้วย ทำให้แต่ละปีมีชาวต่างชาติให้บริการการแพทย์ในเมืองไทยไม่ต่ำกว่าปีละ 4 ล้านคน และจะเพิ่มมากขึ้นหากมีการเร่งรัดการพัฒนาได้เป็นอย่างดี” คณบดีคระแพทยศาสตร์ มช.กล่าว

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน Medical Hub และติดป้ายกำกับ , , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร