ถกปฏิรูปการศึกษาไทยจี้รัฐขอให้เทงบฯลงกลุ่มเด็กเล็ก

แนวหน้า ฉบับวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2555

 นายแบ๊งค์ งามอรุณโชติ นักวิชาการเครือข่ายถม ช่องว่างทางสังคม (SIRNet) เปิดเผย ในงานเสวนา “จน-รวยในโรงเรียน : สู่ระบบการศึกษาที่มองเห็นความเหลื่อมล้ำ” โดยร่วมกับสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชนสำนักงานปฏิรูป สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ และ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำเสนอ ผลการสำรวจสถานการณ์ความเหลื่อมล้ำทางการ ศึกษาไทย ว่า ปัจจุบันการศึกษาไทยในภาพรวม แม้ว่าจะมีการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น แต่เมื่อพิจารณาจากระดับการศึกษาระหว่างคนที่ได้รับการศึกษาสูงและต่ำ โดยเทียบค่าเฉลี่ยของสังคมยังมีความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาอยู่มาก ทั้งที่เกิดจากความแตกต่างระหว่างชั้นทางเศรษฐกิจของครัวเรือน ระดับการศึกษาในเขตพื้นที่แต่ละภาค รวมไปถึงกลุ่มอายุ ที่ทำให้โอกาสทางการศึกษาไม่เท่าเทียม หรือด้อยกว่ากลุ่มอื่นๆ โดย ผลสำรวจ ส่วนใหญ่เด็กที่มีโอกาสทางการศึกษา และได้เรียนต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น จะเป็นเด็กที่มาจากครอบครัวมีฐานะ ภาคอีสานและภาคใต้เป็นภาคที่มีโอกาสได้เรียนน้อยที่สุดและมีสติปัญญา(IQ) ใน ระดับน้อยที่สุด ขณะที่ประชากรในจังหวัดกรุงเทพฯและ ภาคกลางมีระดับ IQ สูงสุดและมีโอกาสทางการศึกษาสูงสุด และเด็กในชนบท(นอกเขตเทศบาล)มีโอกาสเรียนน้อยกว่าเด็กในเมือง(ในเขตเทศบาล)

นายแบ๊งค์ งามอรุณโชติ ยังได้กล่าวต่อไปอีกว่า ในข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นของกลุ่มอายุการเรียน จะเห็นได้ว่ากลุ่มเด็กเล็กได้รับการสนับสนุนงบประมาณน้อยกว่าเด็กโต เฉลี่ยเด็กในโรงเรียนได้รับงบประมาณ 24,066 บาท ต่อคน ต่อปี กลุ่มนักศึกษา 34,416 บาท ต่อคน ต่อปี และมีเด็กเพียงร้อยละ 54.8 เท่านั้น ที่มี โอกาสศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ที่มาก ไปกว่านั้น หากพิจารณา การออกจากการศึกษา จะพบว่า การหลุดจากภาคการศึกษาของผู้เรียนจะเกิดขึ้นมากภายหลังมัธยมศึกษาปีที่ 3 และเมื่อถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จะเหลือผู้เรียนต่อประชากรวัยเรียนเพียงราว กึ่งหนึ่งเท่านั้น ดังนั้นการทุ่มเทงบประมาณไปให้แก่ ผู้เรียนในระดับสูงมากกว่าผู้เรียนในระดับการศึกษา ขั้นพื้นฐานนั้นทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำมากยิ่งขึ้นตรงนั้นคิดเป็นร้อยละ 25 เท่านั้น

นักวิชาการเครือข่ายถมช่องว่างทางสังคม ให้ข้อเสนอแนะว่า อยากเสนอให้ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดสรร งบประมาณอย่างทั่วถึง โดยให้ความสำคัญลงไปที่กลุ่มเด็กเล็ก ให้มากขึ้น เพราะเข้าถึงโอกาสทางอาชีพได้น้อยกว่า รวมไปถึง การให้ความสำคัญกับมาตรการสำหรับเด็กระดับปฐมวัยมากขึ้น เช่น ศูนย์เลี้ยงเด็กที่มีคุณภาพ นอกจากนี้ยังเสนอให้มีการปรับแก้เครื่องมือชี้วัดผลการดำเนินงาน(KPI)ของอาจารย์ให้มีความสัมพันธ์กับคุณภาพของนักเรียนมากขึ้น ไม่เพียงแค่พิจารณาเอกสารที่ทำขึ้นมาเท่านั้น

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน sirnet และติดป้ายกำกับ , , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร