สช.เสนอครม.ล้อมคอกคุมโรงไฟฟ้าชีวมวล-แก้หมอกควัน-ส่งเสริมใช้จักรยาน

Untitled2

โพสต์ทูเดย์ ฉบับวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2555

…ธนวัฒน์ เพ็ชรล่อเหลียน

ที่ประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (สช.)ครั้งที่ 5 ประจำปี 2555 ได้มีมติเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบ 3 นโยบายหลัก จาก 9 นโยบาย

1.ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษาศักยภาพการรองรับการพัฒนาโรงไฟฟ้าชีวมวลในภาพรวมของจังหวัด และควรออกประกาศให้โรงไฟฟ้าชีวมวลเป็นกิจการที่อันตรายต่อสุขภาพต้องมีแผนป้องกันและลดผลกระทบด้านสุขภาพ

รวมถึงมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เป็นหน่วยงานหลักทบทวนปรับปรุงเงื่อนไขในการออกใบอนุญาต กำหนดที่ตั้ง ระยะห่างที่เหมาะสมกับชุมชน พร้อมเพิ่มบทลงโทษทางแพ่งและอาญาแก่ผู้ขาดคุณสมบัติรวมถึงสร้างการมีส่วนร่วมในการประเมินผลกระทบทางสุขภาพในระดับชุมชน

2.ให้ ครม.เห็นชอบยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาด้วยการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำข้อบัญญัติท้องถิ่นด้านจัดการว่าด้วยไฟป่าและหมอกควัน สนับสนุนภาคประชาชนและองค์กรชุมชนแก้ไขปัญหา

ที่สำคัญให้นายกรัฐมนตรีเป็นประธานคณะกรรมการจัดการไฟป่าและหมอกควันแห่งชาติด้วยตัวเอง

3.ให้ ครม.เห็นชอบการจัดระบบและโครงสร้างเพื่อส่งเสริมการเดินและใช้รถจักรยานในชีวิตประจำวัน และให้สำนักนายกรัฐมนตรีเป็นแม่งานจัดทำร่างยุทธศาสตร์ให้แล้วเสร็จภายในปี 2557 พร้อมทั้งจัดทำนโยบายหลักให้การเดินและการใช้รถจักรยานเป็นวิถีการเดินทางระยะสั้นที่สำคัญ

ขณะเดียวกัน ให้กระทรวงมหาดไทยและองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นปรับแก้กฎหมายอาคารสถานที่เพื่อสนับสนุนนโยบาย ให้กระทรวงการคลังใช้มาตรการเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้คนไทยหันมาใช้รถจักรยานในชีวิตประจำวัน และให้กระทรวงอุตสาหกรรมปรับปรุงมาตรฐานรถจักรยานให้มีคุณภาพและราคาที่เหมาะสม

สำหรับ 6 นโยบายที่เหลือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถขับเคลื่อนได้ทันทีประกอบด้วย 1.การปฏิรูประบบการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EIA/EHIA) ให้แก้ไขกฎหมายเพื่อปฏิรูปโครงสร้างและระบบการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพการจัดทำ EIA และ EHIA

รวมทั้งผลักดันให้เกิดองค์กรอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ตามมาตรา 67 ของรัฐธรรมนูญอย่างเร่งด่วน

2.การจัดการสภาพแวดล้อมรอบตัวเด็ก 24 ชั่วโมง กรณีเด็กไทยกับไอที ให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกระทรวงวัฒนธรรม และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกันจัดหมวดหมู่เกมตามระดับอายุของผู้เล่นควบคุมเวลาการเล่น ควบคุมเนื้อหาของเกม และให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง

3.นโยบายความปลอดภัยด้านอาหาร :การแก้ปัญหาจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืชเสนอให้ภาครัฐสนับสนุนให้เกิดการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืช (GAP) และเกษตรอินทรีย์ เป็นเครื่องมือสำคัญในการผลิตอาหารให้ผู้บริโภค ทบทวนการอนุญาตให้มีการขึ้นทะเบียนสารเคมีกำจัดศัตรูพืชที่ใช้ในกระบวนการผลิตภาคเกษตร รวมถึงปรับปรุงวิธีการขึ้นทะเบียนสารเคมีอันตราย

4.เรื่องพระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาวะเสนอให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติปรับปรุงหลักเกณฑ์การให้บริการของสถานบริการสาธารณสุขเพื่อเอื้อให้พระสงฆ์เข้าถึงบริการ จัดการขึ้นทะเบียนพระสงฆ์และทำระบบฐานข้อมูลทั่วประเทศเพื่อประโยชน์ด้านสิทธิและสวัสดิการ

5.นโยบายการปฏิรูปการศึกษาวิชาชีพด้านสุขภาพให้สอดคล้องกับความจำเป็นด้านสุขภาพในบริบทสังคมไทย เสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน พร้อมจัดทำยุทธศาสตร์ผลิตกำลังคนและปฏิรูปการศึกษาภายใน 1 ปี

6.นโยบายการพัฒนากลไกและกระบวนการที่สามารถรับมือผลกระทบด้านสุขภาพจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะสินค้าเกษตรที่เป็นอาหาร เสนอให้ภาครัฐจัดระบบตรวจสอบอาหารตั้งแต่ต้นทางคือประเทศที่นำเข้าและปลายทางคือประเทศไทยให้เข้มข้น

ภาครัฐควรเพิ่มการลงทุนด้านบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ ห้องปฏิบัติการและเครื่องมือเพื่อการตรวจสอบความปลอดภัยอาหารและการควบคุมโรค

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน ประชุมสมัชชาฯปี55 และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร