คอลัมน์ ทันโลกทันเหตุการณ์กับแพทยสภา: ทำไมต้องปฏิรูปหลักสูตรแพทยศาสตร์?

แนวหน้า ฉบับวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2556

ในการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 18-20 ธันวาคม พ.ศ.2555 ที่ศูนย์ประชุมไบเทค บางนานั้น คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติได้รับทราบระเบียบวาระที่ 2.4 เกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษาวิชาชีพด้านสุขภาพให้สอดคล้องกับความจำเป็นด้านสุขภาพในบริบทสังคมไทย เพราะสังคมเริ่มตระหนักว่าระบบการศึกษาด้านสุขภาพของไทยขณะนี้ขาดความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับพลวัตของระบบสุขภาพและสังคม ทำให้เกิดผลกระทบต่อการผลิตบุคลากรที่ขาดความพร้อมทั้งความรู้ เจตคติ ทักษะที่จำเป็น และความสามารถในการให้บริการสุขภาพที่ดี,มีคุณธรรมและเคารพในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ อีกทั้งขาดทักษะและเจตคติที่ดี ในการทำงานเป็นทีม ทักษะในการเรียนรู้จากการทำงานตลอดชีวิต ทำให้ไม่สามารถเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงท่ามกลางพลวัตของระบบสุขภาพและสังคมโลกาภิวัตน์ ในคริสต์ศตวรรษ ที่ 21

จึงเป็นการสมควรที่จะเริ่มกระบวนการพิจารณาหลักสูตรและปรับระบบการเรียนการสอนของบุคลากรด้านสุขภาพให้เชื่อมโยงกับพลวัตของระบบสุขภาพ สังคมและความจำเป็นด้านสุขภาพของประชาชนที่กำลังได้รับผลกระทบจากระบบการผลิตบุคลากรสุขภาพ,การรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน และนโยบายการเป็นศูนย์กลางสุขภาพของภูมิภาค

ที่ประชุมมีมติในเบื้องต้นให้คณะกรรมการกำลังคนด้านสุขภาพ แต่งตั้งอนุกรรมการเฉพาะกิจโดยมีองค์ประกอบและบทบาทหน้าที่ดังนี้

1.เป็นอนุกรรมการที่มีผู้แทนจากภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นสถาบันการศึกษาที่ผลิตบุคลากรด้านสุขภาพ, หน่วยบริการสุขภาพ, ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดหลักสูตร การเรียนการสอน และการผลิตบุคลากรด้านสุขภาพ, องค์กรภาคประชาสังคม, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, ผู้แทนนักศึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิในสัดส่วนและจำนวนที่เหมาะสม

2.จัดทำแผนยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับกระบวนการสรรหา ผลิต การวางอัตรากำลังคน เพื่อจัดทำแนวทาง ปฏิรูปการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายด้านสุขภาพบริการในทุกระดับด้วยกระบวนการระดมสรรพปัญญา ประสบการณ์และนวัตกรรมต่างๆ รวมทั้งให้สร้างการมีส่วนร่วมอย่าง กว้างขวางให้แล้วเสร็จใน 1 ปี แล้วนำเสนอสมัชชาสุขภาพแห่งชาติในปีต่อไป

มีวลีสำคัญ (Keywords) ซึ่งที่ประชุมเสนอเกี่ยวกับการเคารพในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ และการให้บริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ว่า ให้มีการสร้างจิตสำนึกสาธารณะ การเคารพในศักดิ์ศรีและให้บริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์, ความเสมอภาคและความเป็นธรรมในการศึกษา และการกระจายบุคลากรสุขภาพให้มีการวิจัยที่เน้นการแก้ปัญหาสุขภาพของประชาชนและนำผลการวิจัยมาใช้ให้เกิดประโยชน์

กระแสการปฏิรูประบบการผลิตแพทย์จะเดินหน้า ได้หรือไม่อย่างไรคงต้องมาช่วยกันผลักดันและติดตาม ต่อไปครับ

ด้วยความปรารถนาดีจากพลตำรวจตรี นายแพทย์ชุมศักดิ์ พฤกษาพงษ์

อนุกรรมการจริยธรรมของแพทยสภา

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน ประชุมสมัชชาฯปี55 และติดป้ายกำกับ , , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร