ข้อเสนอ 11 ประเด็นในสมััชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 5 พ.ศ. 2555 “ทุกนโยบาย ห่วงใยสุขภาพ”

Untitled1

ไทยโพสต์ ฉบับวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2556

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 5 พ.ศ.2555 ภายใต้แนวคิด “ทุกนโยบาย ห่วงใยสุขภาพ” เริ่มดำเนินงานตั้งแต่ต้นปี 2555 ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการจัดการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (คจ.สช.) ซึ่งมี ดร.ศิรินา ปวโรฬารวิทยา เป็นประธาน ตั้งแต่เริ่มเปิดรับข้อเสนอเชิงนโยบายจากภาคีเครือข่าย ทั่วประเทศ ที่มีถึง 55 ข้อเสนอ จาก 52 องค์กร/เครือข่าย โดยมีองค์กร/เครือข่ายร่วมสนับสนุนอีก 861 องค์กร/เครือข่าย สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ เป็นเวทีในการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม โดยมีทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสมานฉันท์ มีการจัดประชุมอย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งในเวทีแห่งนี้ ยังได้พัฒนาศักยภาพสมาชิกสมัชชาสุขภาพแห่งชาติให้มีความรู้และมีประสบการณ์การทำงานแบบมีส่วนร่วมซึ่งเป็นฐานรากของประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม

คจ.สช.พิจารณาเลือกประเด็นจากความสำคัญของประเด็นเชิงนโยบาย ความรุนแรงของผลกระทบ ความสนใจของสาธารณะและความเป็นไปได้ในการผลักดันเชิงนโยบายหรือผลต่อเนื่องให้เกิดเป็นแนวปฏิบัติที่ดี หลังจากนั้นได้ร่วมกันพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบาย เปิดการรับฟังความคิดเห็นจากลุ่มเครือข่ายต่างๆ ทั่วประเทศ จนถึงวันประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 5 พ.ศ.2555 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-20 ธันวาคม ที่ผ่านมา ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา มีผู้แทนจาก 234 กลุ่มเครือข่ายจำนวน 1,846 คน เข้าร่วมพิจารณาได้ให้ความเห็นชอบต่อมติสำคัญ 11 เรื่อง ได้แก่

-การจัดระบบและโครงสร้างเพื่อส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ที่ประชุมเห็นชอบ การจัดทำร่างยุทธศาสตร์ภายในปี 2557 เพื่อเสนอต่อภารรัฐ ให้กระทรวงการคลังใช้มาตรการเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้คนไทยหันมาใช้จักรยานในชีวิตประจำวันมากขึ้น และกระทรวงอุตสาหกรรมปรับปรุงมาตรฐานให้มีคุณภาพ

-การป้องกันและลดกระทบด้านสุขภาพในโรงไฟฟ้าชีวมวลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษาศักยภาพในการรองรับการพัฒนาโรงไฟฟ้าชีวมวลในภาพรวมของจังหวัด เพื่อเป็นกรอบการพัฒนาและอนุญาต พร้อมปรับปรุงมาตรฐานให้มีคุณภาพ

-การป้องกันและลดผลกระทรบด้านสุขภาพจากโรงไฟฟ้าชีวมวลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษาศักยภาพในการรองรับการพัฒนาโรงไฟฟ้าชีวมวลในภาพรวมของจังหวัด เพื่อเป็นกรอบการพัฒนาและอนุญาตพร้อมปรับปรุงบัญชีประเภทอุตสาหกรรมประเภทกิจการไฟฟ้า กำหนดที่ตั้ง ระยะห่างที่เหมาะสมกับชุมชน พร้อมเพิ่มบทลงโทษทางแพ่งและอาญาแก่ผู้ขาดคุณสมบัติ สร้างการมีส่วนร่วมในการประเมินผลกระทบทางสุขภาพในระดับชุมชน (Community Health Impact Assessment CHIA)

-การปฏิบัติรูปการศึกษาวิชาชีพด้านสุขภาพให้สอดคล้องกับความจำเป็นด้านสุขภาพในบริบทสังคมไทย ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนาหลักสูตรหรือปรับระบบการเรียนการสอนเชื่อมโยงกับพลวัตของระบบสุขภาพพร้อมจัดทำยุทธศาสตร์ผลิตกำลังคน และปฏิรูปการศึกษาภายใน 1 ปี โดยมุ่งเน้นการสร้างจิตสำนึกสาธารณะให้บริการด้วยหัวใจและเคารพศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์

-การจัดการปัญหาหมอกควันที่มีผลต่อสุขภาพ สนับสนุนภาคประชาชนและองค์กรชุมชนใการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันทั้งการสร้างจิตสำนึก ความรู้ และศูนย์เรียนรู้เพื่อขยายผล ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จัดทำข้อบัญญัติท้องถิ่นด้านจัดการว่าด้วยไฟป่าและหมอกควัน

-ความปลอดภัยด้านอาหาร : การแก้ปัญหาจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืช ให้ภาครัฐสนับสนุนให้เกิดการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืช (GAP) และเกษตรอินทรีย์ เป็นเครื่องมือสำคัญในการผลิตอาหารให้ผู้บริโภค ทบทวนการอนุญาตให้มีการขึ้นทะเบียนสารเคมีกำจัดศัตรูพืช ที่ใช้กระบวนการผลิตภาคเกษตร

-การปฏิรูปการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EIA/EHIA) โดยภาคีเครือข่ายเสนอให้มีการแกไขกฎหมาย อาทิ พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 ผลักดันให้เกิดองค์กรอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ตามมาตรา 67 ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550

พระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาวะ ลดพฤติกรรมบริโภคที่เสี่ยงต่อสุขภาพ ดูแลอาหารและความเป็นอยู่ของพระสงฆ์ ปรับปรุงหลักเกณฑ์เพื่อเอื้อให้พระสงฆ์เข้าถึงบริการ พร้อมจัดการขึ้นทะเบียนและทำระบบฐานข้อมูลทั่วประเทศ เพื่อประโยชน์ด้านสิทธิและสวัสดิการ

-การพัฒนากลไกและกระบวนการที่สามารถรับมือผลกระทบด้านสุขภาพจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะสินค้าเกษตร ที่เป็นอาหารและอาหาร ให้มีนโยบายและแผนให้ชัดเจนเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคาอาเซียน เพิ่มการลงทุนด้านบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ ห้องปฏิบัติการและเครื่องมือเพื่อการตรวจสอบความปลอดภัยอาหารและการควบคุมโรค

-การจดการสภาพแวดล้อมรอบตัวเด็ก 24 ชั่วโมง : กรณีเด็กกับไอที เรียกร้องให้ทุกหน่วยงานเร่งแก้ปัญหาการติดเกมและอินเตอร์เน็ตของเด็กไทยที่อยู่ในขั้นวิกฤต สนับสนุนการทำงานของ “คณะกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติ” ขจัดสื่อร้ายขยายสื่อดี สร้างภูมิคุ้มกัน และพัฒนาปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัย ให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ควบคุมดูแลร้านเกมออนไลน์

-เร่งรัดการสร้างเสริมความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสุขภาพของคนพิการ ที่ให้หน่วยงานดูแลหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กองทุนประกันสังคม และระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ สร้างความเป็นธรรมของสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องการฟื้นฟูสมรรถภาพ โดยกระบวนการทางการแพทย์ ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ค่าอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ และสื่อส่งเสริมพัฒนาการสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2552

กลไกและกระบวนการสมัชชาสุขภาพ ให้ยึดหลักการและแนวคิดในเรื่องสมัชชาสุขภาพที่พึงประสงค์ และหลักการการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ก้าวต่อไปหลังจากนี้ คือ ผลักดันไปสู่ภาคปฏิบัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมี 3 วาระที่จะผลักดันเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ได้แก่การป้องกันและลดผลกระทบด้านสุขภาพจากโรงไฟฟ้าชีวมวง การจัดการปัญหาหมอกควันที่มีผลต่อสุขภาพ และการจัดระบบและโครงสร้างเพื่อส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน และในปีนี้เป็นปีแรกที่มีการมอบรางวัล “สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ” 3 รางวัลได้แก่ รางวัลสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ๑ จังหวัด ได้แก่ สมัชชาสุขภาพจังหวัดตรัง รางวัลสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ๑ พื้นที่ ได้แก่ ธรรมนูญสุขภาพตำบลชะแล้ และรางวัลสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ๑ ธรณี ได้แก่ เอชไอเอชุมชน กรณีโรงไฟฟ้าถ่านหิน ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสามคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

ขณะที่บรรยากาศภายในงาน บริเวณลานสมัชชาสุขภาพซึ่งเปิดให้ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมเป็นไปด้วยความคึกคัก มีกิจกรรมสนุกๆ จำนวนมาก อาทิ ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพรณรงค์การใช้จักรยานและเดินเท้า แทนการใช้รถยนต์ประเภทต่างๆ ซึ่งจะนำไปสู่ประโยชน์ 3 ประการคือ “สุขภาพดี ฟรี สะอาด” พร้อมแนะนำ โครงการ “ค่ายเด็กอ้วน…ไม่ธรรมดา” ซึ่งเป็นการนำเด็กที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์มาตรฐาน มาทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อสุขภาพ และลดน้ำหนักเพื่อรักษาโรคอ้วนอีกด้วย

“สถาบันการรู้ภาคชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์” มาเผยแพร่ความรู้ “การเกษตรชีวภาพ” จากภูมิปัญญาชาวบ้าน ตามโครงการ “ตำบลสุขภาวะ” ทำให้เกษตรกรในเครือข่ายทั้งหมดหันมาใช้เทคโนโลยีชีวิภาพแทนการใช้สารเคมี

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ประชาสัมพันธ์ สื่อสิ่งพิมพ์ ประเภทต่างๆ ตลอดจนให้คำปรึกษาโครงการ “ท้องไม่พร้อม” เพื่อให้คำแนะนำตั้งแต่ก่อนมีเพศสัมพันธ์ ตลอดจนรับมือกับสถานการณ์ไม่คาดฝัน

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ยังให้ความรู้ตามแนวคิดในการ “เตรียมพรัอมจากไป อย่างสุขใจ” ตามมาตรา 12 แห่ง พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 วางหลักรับรองสิทธิของบุคคลในการปฏิเสธการรักษาในวาระสุดท้ายของชีวิต

“ทุกนโยบาย ห่วงใยสุขภาพ” ที่มุ่งหมายให้ผู้คนในสังคมเกิดจิตสำนึกที่ดีในเรื่องของการรับผิดชอบต่อสุขภาวะของประชาชนที่เกิดจากการสร้างหรือดำเนินนโยบายอย่างใดๆ อย่างไรก็ตาม ปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพสุขภาวะยังมีอีกมากมายที่ท้าทายในการแก้ไข แต่ไม่ว่าปัญหาจะมาในรูปแบบใด สมัชชาสุขภาพถือเป็นเครื่องมือหนึ่งที่จะช่วยให้ปัญหาที่เกิดขึ้นมีการพูดถึง ถูกหยิบยกมาช่วยกันคิด ช่วยกันออกแบบแนวทางแก้ไข และช่วยกันนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อความผาสุกของคนไทยทุกผู้ ทุกคน ทุกชุมชนทั้งประเทศไทยไปจนถึงมวลมนุษยชาติทั้งโลก

“ผมเชื่อว่าสุขภาพของชาติที่ดีที่ท่านทำอยู่ ถ้ามันเกิดกับผู้คนถ้วนหน้าได้จริงมันก็จะดีเป็นอย่างยิ่ง ผมคงไม่มีอะไรที่จะตั้งความหวังและท่านคงจะประสบความสำเร็จในการพยายามมีอะไรที่ผมในฐานะที่เป็นรองนายกรัฐมนตรีจะพอช่วยเหลือเกื้อกูลก็มีความยินดี”

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.samatcha.org

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน ประชุมสมัชชาฯปี55 และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร