“กรมพัฒนาที่ดิน”เข็น3มาตรการแก้ปัญหาหมอกควันพิษภาคเหนือ

แนวหน้า ฉบับวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2556

อธิบดีกรมพัฒนาที่ดินระบุ 3 มาตรการแก้ปัญหามลพิษหมอกควัน ทั้งการไถกลบตอซังหว่านพืชปุ๋ยสด การแจก สารเร่งเพื่อให้เกษตรกรนำไปทำเห็ดฟางก่อนทำปุ๋ยและการนำเศษวัชพืชหมักทำแก๊สเพื่อปั่นกระแสไฟฟ้า เป็นมาตรการใหม่ของปีนี้ในการแก้ปัญหามลพิษ หมอกควัน

นายเกรียงศักดิ์ หงษ์โต อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เปิดเผยถึงมาตรการในการแก้ปัญหามลพิษหมอกควัน ซึ่งเกิดขึ้น หลายพื้นที่โดยเฉพาะในภาคเหนือ กรมพัฒนาที่ดินได้รณรงค์งดเผาตอซัง โดยพบว่าปัจจุบันเศษวัสดุเหลือใช้จากการเกษตรในจังหวัดเชียงใหม่ มีถึง 540,000 ตันต่อปี จากพื้นที่เกษตร 1.8 ล้านไร่ หากปล่อยให้เผาก็จะก่อให้เกิดปัญหามลพิษหมอกควัน อีกทั้ง อินทรียวัตถุในดินสูญเสียไป ซึ่งการไถกลบจะช่วยทำให้อินทรียวัตถุในดินคงอยู่ ดินมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การปลูกพืช เพิ่มความ ชุ่มชื้นในดิน โดยได้มีการรณรงค์ในทุกจังหวัด จังหวัดละ 200-300 ไร่ เพื่อเป็นตัวอย่างให้เกษตรกรได้เห็นของจริงเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ มีการสาธิตทำความเข้าใจกับเกษตรกร โดยปีนี้มีความแตกต่างจาก ทุกปีคือนอกจากการไถกลบตอซังแล้ว ยังแจกสารเร่งเพื่อให้เกษตรกรนำไปทำเห็ดฟาง ก่อนที่จะนำฟางไปทำปุ๋ย ส่วนพื้นที่ไถกลบตอซังก็จะฉีดพ่นน้ำหมักชีวภาพย่อยสลายตอซังข้าวและหว่านพืชปุ๋ยสด ทั้งปอเทืองและถั่วพร้าเพื่อเป็นปุ๋ยบำรุงดิน อีกทั้งร่วมมือกับกรมพลังงานให้ความรู้เกษตรกรเพื่อนำเศษวัชพืชไปหมักทำแก๊สชีวภาพและนำไปปั่นไฟฟ้าใช้ได้อีกด้วย

อธิบดีกรมการพัฒนาที่ดิน ยังกล่าวด้วยว่า หากทุกภาคส่วนให้ความร่วมมือกันอย่างเต็มที่ เชื่อว่าปัญหามลพิษหมอกควันจะไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอน ทั้งนี้การรณรงค์ไม่ใช่เฉพาะพื้นที่ ภาคเหนือ ได้รณรงค์ไปทุกจังหวัด รวมทั้ง ภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มีพื้นที่เกษตรจำนวนมากด้วย

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน HA และติดป้ายกำกับ , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร