สาธารณสุขเตรียมออกประกาศให้ต่างด้าวในไทยทำประกันสุขภาพ

แนวหน้า ฉบับวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2556

นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ รมว.กระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงมาตรการในการจัดบริการสุขภาพให้แก่กลุ่มต่างด้าวที่อยู่ในประเทศไทยตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ขณะนี้กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ได้จัดทำร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพคนต่างด้าว โดยมี เป้าหมาย 4 กลุ่มใหญ่ ได้แก่ 1.กลุ่มแรงงานสัญชาติพม่า ลาว กัมพูชา 2.กลุ่มครอบครัวที่ติดตามมาพร้อมกับผู้ใช้แรงงาน 3.ต่างด้าวที่ข้ามมารักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลตามแนวชายแดน และ 4.ต่างด้าวที่เข้ามาท่องเที่ยว ซึ่งอาจมีประกันสุขภาพหรือยังไม่มีก็ได้ เพื่อให้ประชาชนทุกคนที่อยู่ในประเทศไทยมีหลักประกันสุขภาพ 100 เปอร์เซ็นต์ สามารถเข้าถึงบริการสุขภาพได้ง่าย ทั้งการรักษา การป้องกันโรค การส่งเสริมสุขภาพ และลดปัญหาเด็กไร้สัญชาติในประเทศด้วย ซึ่งจะนำเสนอที่ประชุม ครม.ในเร็วๆ นี้ เพื่อให้มีผลบังคับใช้โดยเร็ว

นพ.ประดิษฐ กล่าวต่อไปว่า เรื่องที่ต้องเร่งดำเนินการให้สำเร็จโดยเร็วขณะนี้มี 4 เรื่องใหญ่ ได้แก่ 1.การพัฒนาศูนย์ข้อมูลด้านสุขภาพประชากรต่างด้าวเชื่อมระหว่าง สธ.กระทรวงแรงงาน (รง.) และสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) กระทรวงมหาดไทย (มท.) เพื่อสามารถรับรู้และเข้าถึงข้อมูลของแรงงานคนนั้นๆ ได้ เช่น ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลสุขภาพ เป็นต้น 2.การจัดบริการสุขภาพแก่กลุ่มแรงงานต่างด้าว 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่อยู่ในระบบประกันสังคม ซึ่งคาดว่าจะมีผู้รอขึ้นทะเบียนพิสูจน์สัญชาติประมาณ 1 ล้านคน สธ.จะทำการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพ รวมถึงการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคด้วย โดยการคุ้มครองสุขภาพจะมีผลตั้งแต่วันที่ทำประกันจนถึง 90 วันก่อนที่ระบบประกันสังคมจะเริ่มมีผลการคุ้มครอง และให้บริการกลุ่มที่อยู่ไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคม เช่น ผู้ที่ทำงานในกิจการประมง เกษตรและปศุสัตว์ งานก่อสร้าง ผู้รับใช้ในบ้าน และกิจการอื่นๆ ต้องได้รับการตรวจสุขภาพและซื้อหลักประกันสุขภาพอายุคุ้มครองเป็นเวลา 1 ปีด้วย

3.การวางรูปแบบการทำหลักประกันสุขภาพให้โรงพยาบาลที่อยู่ตามแนวชายแดน เพื่อส่งเสริมให้ต่างด้าวที่เดินทางข้ามแดนมาใช้บริการรักษาพยาบาลซื้อหลักประกันสุขภาพทุกคน และ 4.หารูปแบบการประกันสุขภาพกลุ่มที่เข้าประเทศโดยถูกกฎหมาย เช่น ต่างชาติที่เข้ามาท่องเที่ยวในไทย แต่ไม่มีหลักประกันสุขภาพ ได้มอบหมายให้ นพ.ชาญวิทย์ ทระเทพ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เร่งหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางระบบให้สมบูรณ์แบบโดยเร็ว

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน แรงงานนอกระบบ และติดป้ายกำกับ , , , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร