จี้คุมมาตรฐานโรงไฟฟ้าชีวมวล โทษแพ่ง-อาญา-ถอนใบอนุญาต

Untitled6

เดลินิวส์ (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2556

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) ที่มีนายปลอดประสพ สุรัสวดี รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน วันที่ 3 เม.ย. นี้ สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องการป้องกันและลดผลกระทบด้านสุขภาพจากโรงไฟฟ้าชีวมวล โดยขอให้ คสช. ทำข้อเสนอให้ที่ประชุม ครม. สั่งการให้กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษาศักยภาพในการรองรับการพัฒนาโรงไฟฟ้าชีวมวล และให้จัดทำแผนพัฒนาพลังงานและแผนแม่บทพลังงานชีวมวลของแต่ละจังหวัด เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อเป็นกรอบการพัฒนาและอนุญาตโครงการโรงไฟฟ้าในแต่ละพื้นที่

ทั้งนี้ยังให้กรมโยธาธิการและผังเมืองเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปรับปรุงมาตรฐานและหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ที่ดินในผังเมือง เพื่อเป็นแนวทางการจัดทำข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินสำหรับโรงไฟฟ้าชีวมวล พร้อมทั้งให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเป็นหน่วยงานหลัก ทบทวนปรับปรุงประกาศหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการออกใบอนุญาต และการเพิกถอนใบอนุญาต ให้ครอบคลุมถึงเรื่องการกำหนดที่ตั้ง ระยะห่างที่ชัดเจนและเหมาะสมระหว่างโรงไฟฟ้าชีวมวลที่มีขนาดกำลังผลิตต่าง ๆกับชุมชน สาธารณสถาน แหล่งน้ำสาธารณะ แหล่งอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และโรงไฟฟ้าชีวมวลโครงการอื่น โดยให้มั่นใจได้ว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในชุมชน

นอกจากนี้ยังขอให้ปรับปรุงมาตรฐานการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าชีวมวล ทั้งส่วนที่เกี่ยวข้องกับเกณฑ์คุณภาพน้ำทิ้งและอากาศเสีย คุณภาพเชื้อเพลิงประสิทธิภาพของเตาเผา ตะแกรงดักฝุ่นละออง รวมถึงอุปกรณ์ป้องกันและลดผลกระทบ พร้อมทั้งให้มีมาตรการลงโทษทางแพ่งและอาญา รวมถึงการเพิกถอนใบอนุญาตผู้ประกอบการที่ขาดคุณสมบัติหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมาย เพื่อเปิดเผยให้สาธารณะได้รับทราบ และให้มีการจัดตั้งกองทุนชดเชยผู้ได้รับผลกระทบจากโรงไฟฟ้าชีวมวล ที่สำคัญต้องห้ามใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงในโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล

ตามแผนพลังงานทดแทนและพลังงาน ทางเลือก ปี 55-64 ของไทย ได้กำหนดเป้าหมายให้เพิ่มการใช้พลังงานทดแทนเป็น 25% ของพลังงานที่ใช้ภายในประเทศภายในปี 64 และเป็นการใช้พลังงานชีวมวลจากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรหรือกากจากกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมการเกษตรที่ไทยมีเป็นจำนวนมากในการผลิตไฟฟ้าให้ได้ 3,630 เมกะวัตต์ แต่ในการจัดตั้งโรงงานผลิตไฟฟ้าโดยใช้พลังงานชีวมวล หากขาดการจัดการและควบคุมที่ดีจะทำให้เกิดปัญหาผลกระทบทั้งต่อสุขภาพของประชาชนและสิ่งแวดล้อมโดยรอบ ทั้งมลพิษจากสารและฝุ่นละอองที่ก่อให้เกิดโรคและเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ฝุ่นจากกองขี้เถ้าที่เกิดจากการเผาชีวมวลและฝุ่นจากกองเชื้อเพลิงยังทำให้บ้านเรือน เสื้อผ้า และสิ่งของเครื่องใช้ของประชาชนที่อยู่รอบโรงไฟฟ้าสกปรก มีปัญหาน้ำเสียและแย่งการใช้น้ำของชุมชน.

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน โรงไฟฟ้า ชีวมวล และติดป้ายกำกับ , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร