มข.สำรวจพีฟอร์พี ยันหมอแห่ลาออก

มติชน ฉบับวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

ผศ.นพ.ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์ อาจารย์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) เปิดเผยว่า นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ทำการสำรวจเรื่อง อิทธิพลของนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน หรือพีฟอร์พี (P4P: Pay for Performance) ต่อการตัดสินใจปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชนของแพทย์ โดยการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์เมื่อวันที่ 22-25 เมษายน กับกลุ่มตัวอย่างแพทย์ในโรงพยาบาลชุมชน สังกัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) 250 คน จาก 50 โรงพยาบาล พบว่าแพทย์ร้อยละ 89.5 ไม่เห็นด้วยกับนโยบายนี้ เนื่องจาก 1.ไม่มีเวลาจดแต้มและเสียเวลาทำข้อมูลเพิ่ม และกังวลต่อการจดแต้มซึ่งทำให้เวลาดูแลผู้ป่วยลดลง 2.ไม่มีรูปแบบที่เป็นรูปธรรมและยังพิสูจน์ไม่ได้ว่าดีจริง และ 3.แพทย์ไม่เกื้อกูลกัน ความสัมพันธ์แพทย์กับผู้ป่วยเปลี่ยนไป

“นอกจากนี้ นโยบายดังกล่าวยังมีผลต่อการเลือกสถานที่ปฏิบัติงาน โดยร้อยละ 46.4 หากไม่ใช้นโยบายนี้จะทำให้แพทย์เลือกตัดสินใจปฏิบัติงานต่อในโรงพยาบาลชุมชนเป็นเวลา 10 ปี แต่หากใช้นโยบายนี้จะทำให้แพทย์เลือกตัดสินใจปฏิบัติงานต่อเพียง 2 ปี อีกทั้งพบว่านโยบายพีฟอร์พีทำให้แพทย์เลือกลาออกจากราชการถึงร้อยละ 32.6 รองลงมาเลือกไปเรียนต่อร้อยละ 31.4 และย้ายเข้าทำงานในเมืองร้อยละ 26” ผศ.นพ.ปัตพงษ์กล่าว

นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า สธ.ได้วางแผนดำเนินการใน 4 เรื่อง ได้แก่ 1.ชี้แจงทำความเข้าใจเจ้าหน้าที่รายจังหวัด 2.ศึกษารวบรวมข้อมูลการปฏิบัติงาน 3.กำหนดคะแนนกิจกรรมซึ่งจะต้องพิจารณาควบคู่มาตรฐานของงาน 4.เก็บผลการปฏิบัติงานเพื่อนำมาคิดค่าคะแนน โดยการจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวขึ้นอยู่กับความพร้อมของโรงพยาบาลเป็นหลัก นอกจากนี้ สธ.ได้ตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการด้านวิชาการและการติดตามประเมินผล เพื่อติดตามกำกับระบบการจ่ายค่าตอบแทนพีฟอร์พีทั้งระบบแล้ว

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน กำลังคน และติดป้ายกำกับ , , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร