การประชุมหารือ “พัฒนากลไกและกระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัดขอนแก่น”

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

วันจันทร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ นายประมวล ลาภจิตต์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ว่าที่ ร.ต.ดำรง คงอริยะ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการร่วมประชุมหารือ “พัฒนากลไกและกระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัดขอนแก่น” จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)เพื่อให้เกิดการดำเนินงานพัฒนากลไกและกระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัดขอนแก่นให้เป็นรูปธรรม ให้เกิดกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณเพื่อสุขภาพของจังหวัดขอนแก่น การประชุมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุม อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ที่มา : http://www.disaster.go.th

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน PHA และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร