กรมส่งเสริมการเกษตร รณรงค์ล้าง 3 ครั้งกำจัดซากบรรจุภัณฑ์สารเคมี

สยามรัฐ ฉบับวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2556

สารเคมีเกษตร เป็นปัจจัยการผลิตที่สำคัญของเกษตรกรไทย การที่เกษตรกรได้ผลิตเพิ่มมากขึ้น การใช้สารเคมีเกษตร ยังคงจะต้องใช้รวมกับวิธีการอื่นๆ ในการผลิตผลผลิต ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องให้ความรู้เกษตรกรถึงการใช้สารเคมีเกษตรอย่างถูกต้อง และปลอดภัย โดยการรณรงค์ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้สารเคมีเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ ปัจจุบันประเทศไทยมีการนำเข้าสารเคมีเกษตรเพิ่มมากขึ้น สิ่งที่ตามมาคือบรรจุภัณฑ์ที่เกษตรกรใช้แล้วและไม่มีการจัดการซากบรรจุภัณฑ์สารเคมีเกษตรที่ถูกต้อง เช่นขวดแก้ว แกลอน กระสอบ ซองกระดาษ โดยซากผลิตภัณฑ์เหล่านี้เกษตรกรจะนำไปขาย และบางชนิดนำกลับมาใช้ใหม่ซึ่งจะเป็นสิ่งที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่อเกษตรกร และสิ่งแวดล้อมในอนาคต

ดังนั้น จึงเป็นที่มาของการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การรณรงค์การใช้สารเคมีเกษตรอย่างถูกต้องและปลอดภัย”การจัดการซากบรรจุภัณฑ์เคมีเกษตร”ระหว่างนางพรรณพิมล ชัญญานุวัตร อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรนายสินชัย สวัสดิชัย นายกสมาคมอารักขาพืชไทย และMr.Keith Jones ผู้แทนครอปไลฟ์ เอเซีย (CropLife Asia)เพื่อดำเนินการส่งเสริมและถ่ายทอดองค์ความรู้การใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชอย่างถูกต้องและปลอดภัย รวมถึงการจัดการซากบรรจุภัณฑ์เคมีเกษตรอย่างถูกวิธี และปลอดภัย

นางพรรณพิมล ชัญญานุวัตร กล่าวว่า ทั้ง 3 หน่วยงานจะร่วมมือและให้การสนับสนุนในการรณรงค์ ในการใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชอย่างถูกต้องและปลอดภัย โดยCropLife Asia เป็นผู้สนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ด้านวิชาการสู่เกษตรกร ในการใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช และการจัดการซากบรรจุภัณฑ์เคมีเกษตรให้แก่หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อประโยชน์ในการอบรมวิทยากรและเกษตรกร

ขณะที่สมาคมอารักขาพืชไทย จะเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจ และทักษะต่างๆ ให้กับบุคลากรกรมส่งเสริมการเกษตร รวมทั้งจัดทำแผนดำเนินงานร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตร สนับสนุนจัดทำและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ เพื่ออบรมเกษตรกร โดยได้นำเสนอวิธีการจัดการซากบรรจุภัณฑ์เคมีเกษตร ด้วยวิธีการล้าง 3 ครั้ง(Triple Rinsing) ทุกหยดคุ้ม รักษาสิ่งแวดล้อม และกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นผู้ดำเนินการอบรมเกษตรกรจัดทำเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ พร้อมทั้งประเมินผลการยอมรับของเกษตรกร

ทั้งนี้นางพรรณพิมล ชัญญานุวัตรกล่าวทิ้งท้ายว่าการบันทึกตกลงความร่วมมือทางวิชาการ การรณรงค์การใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชอย่างถูกต้องและปลอดภัย จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาการเกษตรของประเทศไทยอย่างยั่งยืน รวมถึงการดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมในการจัดการซากบรรจุภัณฑ์เคมีเกษตรที่ใช้แล้วได้อย่างถูกต้องปลอดภัย ไม่ส่งผลกระทบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเกษตรกรผู้ใช้สารเคมี และยังเป็นการสนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรของรัฐบาลอีกทางหนึ่งด้วย

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ยาฆ่าแมลง คั่นหน้า ลิงก์ถาวร