แนะน.ร.อ่านฉลากก่อนซื้อขนม

มติชน ฉบับวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2556

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวถึงกรณีคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) พบอาหารและขนมหน้าโรงเรียนขาดมาตรฐานความปลอดภัย และประสานผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดตรวจสอบ พร้อมสุ่มตรวจสินค้าต้องสงสัยว่า เป็นอันตรายต่อเด็กนักเรียนหรือไม่ หากพบกระทำผิดเตรียมดำเนินคดีอย่างเข้มงวดว่า ในส่วนของ สธ. มีสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ดูแลในเรื่องนี้ แต่การจะส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบหรือจับกุมคงไม่ได้ เพราะนอกเหนืออำนาจ แต่ที่ผ่านมาได้มีมาตรการอบรมเด็กนักเรียน ครูในโรงเรียนต่างๆ เพื่อให้เกิดความตระหนักว่า อาหารชนิดใดควรรับประทาน ชนิดใดไม่ควรรับประทาน

นายสง่า ดามาพงษ์ ที่ปรึกษากรมอนามัย สธ. กล่าวว่า ที่ผ่านมากรมอนามัยได้ร่วมกับสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ทำโครงการโภชนาการสมวัย โดยได้เก็บรวบรวมอาหารว่างหน้าโรงเรียนมาตลอด 3 ปี และแบ่งเกรดอาหารว่างเหล่านี้เป็น เกรดเอ เกรดบี และเกรดซี ซึ่งแต่ละกลุ่มจะมีคะแนนตามค่าโภชนาการว่า พลังงาน ไขมัน น้ำตาลควรได้รับปริมาณเท่าใดในแต่ละวัน ซึ่งเรื่องนี้ยอมรับว่าเด็กบางคนอาจไม่ค่อยใส่ใจในการอ่านฉลาก ดังนั้น ครูอาจารย์ รวมทั้งผู้ปกครองต้องช่วยกันให้พวกเขาหันมาอ่านฉลากก่อนซื้อ หรือก่อนรับประทาน

นายพีระ รัตนวิจิตร ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารงานการศึกษาภาคบังคับ (สกบ.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กล่าวว่า สินค้าและอาหารที่จะเข้ามาขายในโรงเรียน จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา และคณะกรรมการควบคุมการจำหน่ายสินค้าและอาหารภายในโรงเรียน ส่วนใหญ่คือ ผู้ปกครองที่คงไม่อยากให้ลูกหลานเป็นอันตราย และโดยระเบียบแล้ว บริเวณด้านหน้าหรือ ภายในโรงเรียน ไม่อนุญาตให้สิ่งของต้องห้าม อาทิ ของเล่น หรืออาหารที่เป็นอันตรายกับเด็กเข้ามาขายได้

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน ฉลากขนม และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร