คอลัมน์ นักปกครองท้องถิ่น: รุ่งโรจน์ โสมรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลเปือย จ.อำนาจเจริญ

สนธยา ทิพย์อุตร :

Untitled2 นายรุ่งโรจน์ โสมรักษ์ นายกเทศมนตรี ตำบลเปือยอ.ลืออำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ หลังจากได้รับความไว้วางใจเลือกเป็นตัวแทน ให้ดูแลรับผิดชอบ 13 หมู่บ้าน 1,680 ครัวเรือน ประชากร 7,200 คน ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนาปลูกข้าวปีละ 1 ครั้ง หรือนาปี มีพื้นที่ทั้งหมด 26,875 ไร่ หรือ 43 ตารางกิโลเมตร ยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลเปือย เป็นเทศบาลตำบลเปือย เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2553 ก็ไม่ทำให้ผิดหวัง ทำงานตามที่หาเสียงไว้ทุกประการ จวบจน จะครบวาระอีกไม่กี่เดือน ยิ่งทำให้ต้องเดินหน้าพัฒนาท้องถิ่นบ้านเกิดตัวเองอย่างหนัก เพื่อกลับมาเป็นนายกเล็กอีกสมัย

นายรุ่งโรจน์ โสมรักษ์ นายกเล็กตำบลเปือย คนหนุ่มไฟแรง กล่าวว่า มีจิตอาสาตั้งแต่เด็ก จึงได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่นของ จ.อำนาจเจริญ ต่อมา ถูกคัดเลือกไปดูงานที่ประเทศญี่ปุ่น ตามโครงการมิตรภาพ สำหรับศตวรรษที่ 21 และเป็นแพทย์ประจำตำบลเปือย ฝ่ายปกครอง กรมการปกครอง ระหว่างที่รับราชการก็เรียนหนังสือไปด้วยจนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา นิติศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช(มสธ.) เนื่องจากเป็นคนชอบช่วยเหลือผู้อื่น มีจิตสาธารณะตลอดเวลา ก็เลยลาออกจากราชการ สมัครนายกเทศมนตรีตำบลเปือย ก็ได้รับความไว้วางใจจากชาวตำบลเปือย เลือกเป็นตัวแทนเข้ามาบริหารท้องถิ่น ซึ่งก็ไม่ได้ทำให้ผิดหวัง ตลอดระยะเวลา 3 ปีเศษ ได้ทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวม และเพื่อความผาสุกของชาวเทศบาลตำบลเปือยอย่าง แท้จริง ส่งผลให้ตำบลเปือย ไม่มีภาระหนี้สินผูกพัน แม้ งบประมาณจะน้อยและมีจำกัด ก็ใช้จ่ายเท่าที่จำเป็น และให้เกิดประโยชน์สูงสุด

โดยเฉพาะการน้อมนำพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง มาปรับใช้กับองค์กร และชีวิตประจำวัน ส่งผลให้ เทศบาลตำบลเปือย ไม่มีหนี้สินแม้แต่บาทเดียว และบุคลากร เจ้าหน้าที่ อยู่กันอย่างพอเพียง และมีความสุขทุกคน

นอกจากนี้ เทศบาลตำบลเปือย ยังได้ส่งเสริมอาชีพกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ ในรูปแบบการจัดสรรงบประมาณจำนวนหนึ่ง และวัสดุอุปกรณ์ในการผลิต จำนวน 4 กลุ่ม ได้แก่ 1.กลุ่มเกษตรกรทำนาปลูกข้าว 2.กลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหม 3.กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพและ4.กลุ่มทอผ้าไหม ซึ่งทั้ง 4 กลุ่ม เมื่อเกษตรกรว่างเว้นจากการทำนาปลูกข้าว ก็จะมารวมกลุ่มผลิตสินค้าออกวางจำหน่ายตามงานสำคัญๆ ทั้งระดับ ตำบล อำเภอและประเทศ สร้างรายได้เป็นอย่างดี

สำหรับด้านการศึกษา ก็ได้จัดตั้งศูนย์เด็กเล็กประจำตำบล จำนวน 2 ศูนย์ เพื่อรับเด็กก่อนเกณฑ์เข้ามาเรียนทั้ง 2 ศูนย์ เป็นการเตรียมเข้าเรียนในระดับประถมศึกษา นอกจากนี้ยังได้จัดหาคุณครูที่ขาดแคลนให้กับโรงเรียนมัธยมศึกษาเปือย-หัวดง ด้วย เช่น ครูสอนดนตรี นาฏศิลป์และครูพลศึกษา เป็นต้น

ส่วนการส่งเสริมด้านวัฒนธรรม ที่ผ่านมา ได้มีการจัดงานประเพณีสงกรานต์ งานประเพณีบุญบั้งไฟ และประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว จนได้รับรางวัลด้านการส่งเสริมวัฒนธรรม 3 ปีซ้อน ในปี พ.ศ. 2554,2555,2556 จากกระทรวงวัฒนธรรม สร้างความภาคภูมิใจยิ่งนัก

ทว่าที่โดดเด่นและโด่งดังมากที่สุดก็คือ การจัดทำ ธรรมนูญสุขภาพตำบลเปือย ในปี พ.ศ.2554 จนได้รับรางวัลการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในพื้นที่ ประจำปี 2555 จากกระทรวงสาธารณสุข

สำหรับธรรมนูญสุขภาพตำบลเปือย(เปือยรุ่งโรจน์) ตามคำกล่าวที่ว่า คนตำบลเปือย อยู่ดีมีแฮง ฮักแพง แบ่งปัน สร้างสรรค์เฮียนฮู้ อยู่เย็นเป็นสุขถ้วนหน้า ภายในปี 2559 ซึ่งมี 10 หมวดหลัก ดังนี้ 1.ปรัชญาและแนวคิดหลักของระบบสุขภาพ ตำบลเปือย 2.คุณลักษณะที่พึงประสงค์และ เป้าหมายของระบบสุขภาพตำบลเปือย 3.การจัดให้มีหลักประกันการคุ้มครองผู้บริโภค การควบคุมโรคและปัจจัยคุกคามด้านสุขภาพ ตำบลเปือย 4.การสร้างเสริมสุขภาพ 5.อนุรักษ์และพัฒนา ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ 6.การสร้างและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านสุขภาพ 7.การสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพ 8.การเงิน การคลังด้านสุขภาพ 9.คณะกรรมการสำนักธรรมนูญสุขภาพ และ 10.บทเฉพาะกาล ซึ่งตั้งเป้าไว้ในปี 2559 ชาวตำบลเปือยจะต้องมีสุขภาพดีถ้วนหน้า

นายรุ่งโรจน์ โสมรักษ์ นายกเล็กแห่งตำบลเปือย บัณฑิต มสธ.กล่าวทิ้งท้ายว่า จากวันนั้นถึงวันนี้ ก็ 3 ปีกว่า ได้ทุ่มเททั้งกายและใจในการทำงานเพื่อชาวตำบลเปือย อย่างหนัก และจะเดินหน้าทำงาน เพื่อ พ่อ แม่ พี่ น้อง ชาวตำบลเปือย ให้สมกับเลือกเข้ามากับมือต่อไป…

Advertisements

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน ธรรมนูญสุขภาพ และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร