ชงเดิน-จักรยานวาระแห่งชาติ

เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2556

นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) เปิดเผยว่า ที่ประชุม คสช.เห็นชอบให้เสนอเรื่องการจัดระบบ และโครงสร้างเพื่อส่งเสริมการเดิน และการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันให้ที่ประชุม ครม.พิจารณารายละเอียด เร็ว ๆ นี้

เพื่อกำหนดให้เป็นวาระแห่งชาติที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องนำไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมทั้งสนับสนุนกระบวนการจัดทำยุทธศาสตร์การส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยาน โดยให้ภาคส่วนต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วม ทั้ง ภาคประชาสังคม หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย

สำหรับแนวทางการจัดระบบและโครงสร้างเพื่อส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน จะช่วยส่งเสริมให้คนไทยหันมาใช้พื้นที่สาธารณะอย่างเท่าเทียม กัน ทั้งผู้ใช้รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถจักรยาน และคนเดินเท้า ซึ่งจะต้องเร่งปรับปรุงระเบียบ กฎหมาย และมาตรการต่าง ๆ ให้ทันสมัย สอดคล้องกับแนวโน้มของการใช้จักรยานที่เพิ่มขึ้น

พร้อมทั้งรณรงค์ให้ประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการเดินทางระยะสั้น 1-5 กิโลเมตร ด้วยการใช้จักรยานและการเดินให้มากขึ้น ถือเป็นการออกกำลังกายที่ช่วยลดความเสี่ยงจากโรคร้ายเช่น โรคหัวใจ โรคอ้วน โรคมะเร็ง

“เพื่อให้การส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานมีความสำเร็จเป็นรูปธรรมจับต้องได้ จะเริ่มนำร่องในมหาวิทยาลัย 120 แห่ง ทั่วประเทศ และองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ทุกพื้นที่ เพื่อให้เป็นต้นแบบ และประด็นที่ต้องให้ความสำคัญอย่างยิ่งคือความปลอดภัยของคนเดินและคนใช้จักรยาน”.

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน HA และติดป้ายกำกับ , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร