นักปั่นมีเฮดันใช้จักรยานเป็นวาระแห่งชาติ

ไทยรัฐออนไลน์ วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2556

นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) ว่า ที่ประชุมเห็นชอบเสนอเรื่องการจัดระบบและโครงสร้างเพื่อส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณา เพื่อกำหนดให้เป็นวาระแห่งชาติที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องนำไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมทั้งสนับสนุนกระบวนการจัดทำยุทธศาสตร์การส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยาน โดยให้ภาคส่วนต่างๆเข้ามามีส่วนร่วม ทั้งภาคประชาสังคม หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย

 สำหรับแนวทางการจัดระบบและโครงสร้างเพื่อส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน จะช่วยส่งเสริมให้คนไทยหันมาใช้พื้นที่สาธารณะอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งจะต้องเร่งปรับปรุงระเบียบ กฎหมาย และมาตรการต่างๆให้ทันสมัย สอดคล้องกับแนวโน้มของการใช้จักรยานที่เพิ่มขึ้น

 “เพื่อให้การส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานมีความสำเร็จเป็นรูปธรรมจับต้องได้ จะเริ่มนำร่องในมหาวิทยาลัย 120 แห่ง ทั่วประเทศ และองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ทุกพื้นที่ เพื่อให้เป็นต้นแบบ และประเด็นที่ต้องให้ความสำคัญอย่างยิ่งคือความปลอดภัยของคนเดินและคนใช้จักรยาน”

ที่มา :http://www.thairath.co.th

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน HA และติดป้ายกำกับ , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร