สู่วาระสร้างเสริมสุขภาพโชว์ความเข้มแข็งภาคีไทย

Untitled2

ไทยโพสต์ ฉบับวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2556

การมีสุขภาพดี ร่างกายแข็งแรงเป็นสิ่งที่ใครหลายๆ คนพึงปรารถนา และการที่จะมีสุขภาพที่ดีได้นั้นนอกจากการดูแลตัวเองแล้ว ต้องเริ่มจากการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อเป็นการมุ่งเน้นและตระหนักให้เกิดการปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมของคนในสังคมเรื่องพฤติกรรมที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ ให้ยอมรับที่จะปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตเพื่อให้มีสุขภาพ กาย จิต สังคมที่ดีขึ้น

เมื่อเร็วๆ นี้ ณ ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้จัดการแถลงข่าว การจัดการประชุมนานาชาติด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 21 (The 21st IUHPE World Conference on Health Promotion 2013) ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-29 ส.ค.นี้ ที่ศูนย์ประชุมพีช พัทยา จ.ชลบุรี โดย สสส.เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเครือข่ายโลกเป็นประเทศแรกในเอเชีย ขับเคลื่อนวาระ “การลงทุนที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพ” สู่วาระสุขภาพโลก โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านสร้างเสริมสุขภาพเข้าร่วมกว่า 2 พันคน จากกว่า 80 ประเทศทั่วโลก พร้อมจัดทริป ลงพื้นที่ดูงาน 8 เส้นทางสุขภาพ โชว์ความเข้มแข็งภาคีไทย

ดร.ไมเคิล สปาร์ก ประธานสมาพันธ์นานาชาติด้านการสร้างเสริมสุขภาพและการศึกษา (The International Union for Health Promotion and Education : IUHPE) กล่าวว่า การประชุมนานาชาติด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 21 ถือเป็นครั้งแรกที่จัดขึ้นในประเทศกำลังพัฒนาแถบทวีปเอเชีย โดย IUHPE ได้ก่อตั้งมาเป็นที่ 62 และได้จัดการประชุมเวียนไปยังประเทศสมาชิกทุก 3 ปี

การประชุมครั้งนี้มีผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างเสริมสุขภาพจากทุกมุมโลกเข้าร่วมประชุมอาทิ ดร.ซาเนีย นิชทาร์ รัฐมนตรีว่าการะทรวงสาธารณสุข ประเทศปากีสถาน, ดร.แดเนียล เวียสต็อก สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยมอนเทรียล แคนาดา, ศ.แอนน์ มิลส์ นักวิชาการด้านนโยบายและเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข อังกฤษ, นพ.วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร กระทรวงสาธารณสุข ประเทศไทย และ น.ส.สมสุข บุญญะบัญชา มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัยแห่งเอเชีย เป็นต้น

“ปัจจุบันการทำงานสร้างเสริมสุขภาพทั่วโลกล้วนประสบปัญหา เกิดจากการพัฒนาและความสามารถทำกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพแตกต่างกันในแต่ละประเทศและแต่ละภูมิภาคทั่วโลก วิกฤติเศรษฐกิจระดับโลกยังส่งผลกระทบต่อการสร้างเสริมสุขภาพ รวมถึงการลดงบประมาณสนับสนุนการทำงานและการวิจัยการสร้างเสริมสุขภาพ ซึ่งปัญหาเหล่านี้จะถูกนำมาวิเคราะห์และแสวงหาทางออกในการประชุมที่พัทยา เพื่อร่วมค้นหาคำตอบว่าการลงทุนที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคืออะไร และใครควรเป็นผู้ลงทุนหลัก” ดร.ไมเคิลกล่าว

ศ.นพ.อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม ประธานกรรมการจัดการประชุมนานาชาติฯ เผยว่า การประชุมครั้งนี้ สสส.เป็นเจ้าภาพหลัก ร่วมกับเมืองพัทยา และเจ้าภาพร่วม 4 หน่วยงาน คือ สธ. สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

ภายใต้หัวข้อ “การลงทุนที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพ (Best Investments for Health)” สะท้อนถึงการลงทุนใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ และความเท่าเทียมกัน นำไปสู่การมีสุขภาวะที่ดีขึ้น โดยผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 2,000 คน จากกว่า 80 ประเทศทั่วโลก ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตลอดทั้ง 5 วัน ทั้งด้านวิชาการ สันทนาการ และองค์ความรู้ด้านสุขภาพทั้งของไทยและทั่วโลก

นอกจากนี้ มีการส่งบทคัดย่อทางวิชาการเข้ารับการคัดเลือกกว่า 2,000 ชิ้น การศึกษาดูงานในพื้นที่ต้นแบบสร้างเสริมสุขภาพของ สสส. และภาคีเครือข่ายในจังหวัดใกล้เคียง 8 เส้นทาง และการจัดงานคืนวัฒนธรรมไทย เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพของภาคีในประเทศไทย ทั้งนี้ การจัดประชุมครั้งนี้จะช่วยพัฒนาศักยภาพคนทำงานของไทยและภูมิภาค ขยายเครือข่ายนานาชาติ ส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลาง (hub) ด้านการสร้างเสริมสุขภาพในภูมิภาค และส่งเสริมการท่องเที่ยวของไทย

การประชุมในครั้งนี้ประเทศไทยได้ประโยชน์จากนักวิชาการจากต่างประเทศที่มาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ซึ่งกันและกัน และเป็นการแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยมีการพัฒนาไปมากกว่าประเทศพัฒนาแล้ว อีกทั้งยังเป็นการสร้างชื่อเสียง วัฒนธรรม การท่องเที่ยวของประเทศไทย ช่วยเรื่องของเศรษฐกิจจากการเดินทางเข้าประเทศ และนักสร้างเสริมสุขภาพไทยได้รู้จักนักสร้างเสริมสุขภาพระดับโลกเพิ่มมากขึ้น

นายอิทธิพล คุณปลื้ม นายกฯ เมืองพัทยา กล่าวว่า เมืองพัทยามีความพร้อมต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งเรื่องการสร้างเสริมสุขภาวะถือเป็นวิสัยทัศน์หนึ่งของการบริหารการพัฒนาเมืองพัทยาให้เป็นเมืองท่องเที่ยวน่าอยู่ (Pattaya Healthy City) โดยเป็นหนึ่งในแผนพัฒนา 10 ปี เมืองพัทยา มุ่งเน้นอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และด้านสาธารณสุข เฉพาะด้านสัดส่วนการลงทุนการสร้างเสริมสุขภาพมีสัดส่วนไม่น้อยกว่า 30%

โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมคิด ร่วมทำ และมีนโยบายและแผนการดำเนินงานให้เมืองพัทยาเป็นเมืองท่องเที่ยวน่าอยู่ เช่น โครงการหมอถึงบ้าน โรงพยาบาลเมืองพัทยา 20,000 เตียง อีกทั้งมีการพัฒนาสาธารณสุขครบ 4 มิติ ทั้งส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟื้นฟู การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและมลพิษ เป็นต้น

ด้าน ทพ.กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เปิดเผยว่า การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมวิชาการ หลังจากการประชุมก็มีการสรุปผลของการสัมมนาของบทความต่างๆ ทั่วโลก ถือเป็นการประมวลความรู้ครั้งใหญ่ในรอบ 3 ปี ว่ามีกรณีศึกษาที่น่าสนใจอย่างไร และเผยแพร่ออกไปทั่วโลก จนถึงการกำหนดนโยบายในประเทศของตน โดยการประชุมจะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนสร้างเสริมสุขภาพ ที่นักสร้างเสริมสุขภาพจะมารวมตัวกันเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และส่วนของ สสส.ทั่วโลกที่จะมาประชุมกัน ซึ่งเป็นการประชุมคู่ขนานในวันสุดท้าย ว่าตลอดการดำเนินงาน 1 ปีมีปัญหาอุปสรรค การแก้ไขปัญหา อย่างไรบ้าง

ซึ่งที่ผ่านมาประเทศไทยก็ถือว่าเป็นต้นแบบให้ สสส.หลายประเทศ อย่างมาเลเซีย รวมไปถึงประเทศที่กำลังตั้ง สสส.เช่นกัน อาทิ ลาว เวียดนาม ฟิลิปปินส์ เป็นต้น เนื่องจากพบว่าไทยเป็นประเทศกำลังพัฒนาที่ประสบความสำเร็จในการมี สสส. ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีเฉพาะในประเทศพัฒนาแล้ว เหมือนอย่างการมีกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

การประชุมวิชาการทั้ง 5 วันนี้มีห้องประชุมรวม 126 ห้อง มีหัวข้อการประชุมวิชาการน่าสนใจ 9 ประเด็น เช่น นวัตกรรมทางการเงินการคลังเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ โรคไม่ติดต่อ ระบบการสร้างเสริมสุขภาพ ชุมชนเข้มแข็ง การมีส่วนร่วม

ทั้งนี้ การจัดประชุมครั้งนี้จะช่วยพัฒนาศักยภาพคนทำงานของไทยและภูมิภาค ขยายเครือข่ายนานาชาติ ส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลาง (hub) ด้านการสร้างเสริมสุขภาพในภูมิภาค และส่งเสริมการท่องเที่ยวของไทย

ติดตามความความเคลื่อนไหวได้ที่เว็บไซต์ http://www.thaihealth.or.th/.

“เมืองพัทยามีความพร้อมต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งเรื่องการสร้างเสริมสุขภาวะถือเป็นวิสัยทัศน์หนึ่งของการบริหารการพัฒนาเมืองพัทยาให้เป็นเมืองท่องเที่ยวน่าอยู่ (Pattaya Healthy City) โดยเป็นหนึ่งในแผนพัฒนา 10 ปี เมืองพัทยา มุ่งเน้นอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และด้านสาธารณสุข เฉพาะด้านสัดส่วนการลงทุนการสร้างเสริมสุขภาพมีสัดส่วนไม่น้อยกว่า 30%”

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน ทั่วไป และติดป้ายกำกับ , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร