คกก.เล็งเคาะราคากลางยา

ASTVผู้จัดการรายวัน ฉบับวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2556

ASTVผู้จัดการรายวัน – อนุกรรมการกำหนดราคากลางยา เผยเร่งปรับปรุงราคากลางยาบัญชียาหลักฯ 546 รายการ เตรียมเสนอ คกก.พัฒนาระบบยาฯ พิจารณาคุมราคายานอกบัญชียาหลักฯ 53 รายการ

นพ.โสภณ เมฆธน รองปลัด สธ. กล่าวถึงความคืบหน้าการพิจารณาราคากลางยา ว่า ราคากลางยาเป็นเครื่องมือหนึ่งในการควบคุมค่าใช้จ่ายด้านยา เพื่อให้สถานพยาบาลของรัฐจัดซื้อยาในราคาที่เหมาะสม เป็นธรรม สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและการแข่งขันในตลาดยา จึงต้องมีการปรับปรุงราคากลางยาให้ทันสมัย ซึ่งในปี 2556 คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ ได้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์การพิจารณาให้เหมาะสมยิ่งขึ้น โดยมีการพิจารณาราคายาใน 2 ส่วน คือ กลุ่มยาบัญชียาหลักแห่งชาติ และกลุ่มยานอกบัญชียาหลักฯ โดยกลุ่มยาบัญชียาหลักฯ ได้มีการพิจารณาราคากลางยาจำนวน 546 รายการ และอยู่ระหว่างการพิจารณาปรับปรุงเพิ่มเติม

ส่วนยานอกบัญชียาหลักฯ ได้พิจารณาออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่มีการแข่งขันสูง และกลุ่มที่มีการผูกขาด ซึ่งอาจเป็นยาที่ติดสิทธิบัตรอยู่ และมีเพียงน้อยราย ตรงนี้ในการกำหนดราคากลางจะเปรียบเทียบ ราคายาในประเทศ และต่างประเทศ รวมทั้งการต่อรอง ราคายา เป็นต้น ทั้งนี้ จากการประชุม คกก.พัฒนาระบบยาแห่งชาติ เมื่อวันที่ 7 ส.ค.ที่ผ่านมา ได้มีมติเห็นชอบให้กำหนดราคากลางยา จำนวน 10 กลุ่ม 53 รายการ ได้แก่ ยากลุ่มสำหรับโรคตับอักเสบซีเรื้อรัง ยา กลุ่ม other vasodilators กลุ่ม antimetabolites กลุ่ม antifungal drug กลุ่ม anticoagulants กลุ่ม Insulins กลุ่ม Drugs aff ecting gonadotrophins กลุ่ม Drugs for treatment of glaucoma กลุ่มยาลดไขมัน และกลุ่มยาที่มีปัญหาการจัดซื้อ

“ขณะนี้อยู่ระหว่างขอความเห็นเกี่ยวกับกรอบแนวคิดในการกำหนดราคากลางยาจากกรมบัญชีกลาง ก่อนเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบยาพิจารณา และประกาศใช้ในการจัดซื้อยาต่อไป” รองปลัด สธ. กล่าว

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน การเข้าถึงยา และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร