‘สงขลา’กับการดำเนินงานอาหารปลอดภัยเชิงคุณภาพ

บ้านเมือง ฉบับวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2556

“อาหาร” นอกจากจะมีประโยชน์ต่อร่างกายแล้ว ถ้าอาหารมีการปนเปื้อนด้วยเชื้อโรค พยาธิ หรือสารพิษต่างๆ อาจทำให้ผู้บริโภคเกิดการเจ็บป่วยขึ้นได้ เช่น โรคอาหารเป็นพิษ โรคอุจจาระร่วง ซึ่งส่วนใหญ่โรคประเภทนี้จะพบในเด็กได้สูงกว่าวัยอื่นๆ โดยเฉพาะในเด็กนักเรียน เนื่องจากแหล่งอาหารเป็นพิษที่สำคัญคืออาหารโรงเรียน ไม่ว่าจะเป็นอาหารกลางวัน อาหารที่ขายในบริเวณรอบๆ โรงเรียน หรือแม้กระทั่งนมโรงเรียน ดังเช่นปรากฏเป็นข่าวในประเทศอินเดีย ที่มีเด็กป่วยโรคอาหารเป็นพิษจากการกินอาหารกลางวันที่ปนเปื้อนฯ หรือกรณีเด็กท้องเสียจากการกินนมโรงเรียน เป็นต้น

น.พ.สุพรรณ ศรีธรรมมา รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ปรึกษาโครงการอาหารปลอดภัยปลอดโรคในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขได้จัดทำ “โครงการอาหารปลอดภัยปลอดโรคในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก” เพื่อให้การบริหารจัดการและการเฝ้าระวังความปลอดภัยของอาหารทั้งในโรงเรียนและที่ขายหน้าโรงเรียน รวมทั้งในศูนย์เด็กเล็ก ดำเนินการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และสงขลาก็เป็นจังหวัดหนึ่งที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นจังหวัดนำร่องโครงการดังกล่าวทั้งนี้ จากรายงานการเยี่ยมติดตามโครงการพบว่าสงขลามีจุดเด่นอยู่หลายด้านเช่น มีโครงสร้างการทำงานที่ดี มีการทำงานร่วมกันของทุกฝ่าย มีเครือข่ายที่เข้มแข็ง และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น มีการร่วมมือกับเทศกิจในการบังคับใช้กฎหมายกับแม่ค้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ได้รับการสนับสนุนการดำเนินการโครงการเป็นอย่างดี และที่สำคัญสงขลามีการดำเนินงานโดยเน้นการทำงานเชิงคุณภาพ

ด้าน น.พ.ศิริชัย ลีวรรณนภาใส นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา กล่าวว่า การบริหารจัดการโครงการอาหารปลอดภัยปลอดโรคในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของจังหวัดสงขลา นอกจากจะเน้นย้ำและให้ความสำคัญกับการดูแลความปลอดภัยของอาหาร ทั้งในโรงเรียนและที่ขายหน้าโรงเรียนแล้ว ยังได้จัดทำเป็นนโยบายอาหารปลอดภัยปลอดโรคในระดับจังหวัด มีการแต่งตั้งและประชุมคณะทำงานเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงาน พร้อมทั้งทำการคัดเลือกตัวแทนโรงเรียนจำนวน 50 แห่ง โดยแบ่งเป็นโรงเรียนประถมศึกษา 25 แห่ง โรงเรียนประถมศึกษาขยายโอกาส 15 แห่ง โรงเรียนมัธยมศึกษา 10 แห่ง และคัดเลือกตัวแทนศูนย์เด็กเล็กจำนวน 16 แห่ง (อำเภอละ 1 แห่ง) เพื่อเป็นต้นแบบนำร่องในปี 2556

พร้อมทั้งได้จัดอบรมโครงการอาหารปลอดภัยปลอดโรคในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้แก่กลุ่มผู้บริหารโรงเรียน ครู ผู้ประกอบอาหารโรงเรียน และศูนย์เด็กเล็ก รวมทั้งผู้เกี่ยวข้อง ผ่านการบรรยาย การอภิปรายและการทำเวิร์คช็อปเพื่อให้มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานโครงการฯ ในหัวข้อต่างๆ ได้แก่ 1.”ความเป็นมาและการประเมินเพื่อคัดเลือกโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ” 2.”สถานการณ์โรคที่เกิดจากอาหารและน้ำเป็นสื่อและการเฝ้าระวังเหตุการณ์ระบาดของโรค” 3.”แนวทางการบริหารจัดการอาหารปลอดภัยเพื่อลดโรคในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4.”โภชนาการ หลักการและมาตรฐานสำหรับการสุขาภิบาลอาหาร และจากการประเมินผลพบว่า ระดับประถมศึกษา 25 แห่ง ผ่านเกณฑ์ 8 แห่ง คิดเป็น 32% ระดับประถมขยายโอกาส 15 แห่ง ผ่านเกณฑ์ 6 แห่ง คิดเป็น 40% ระดับมัธยมศึกษา 10 แห่ง ผ่านเกณฑ์ 2 แห่ง คิดเป็น 20% ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 16 แห่ง ผ่านเกณฑ์ 4 แห่ง คิดเป็น 25% รวมเป้าหมายทั้งหมด 66 แห่ง ผ่านเกณฑ์ 20 แห่ง คิดเป็น 30%

ในการนิเทศติดตามโครงการครั้งนี้ ซึ่งนำโดย พ.ญ. วราลักษณ์ ตังคณะกุล แพทย์เชี่ยวชาญทางด้านโรคติดต่อทางอาหารและน้ำและที่ปรึกษาสำนักส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัยกรมควบคุม โรค กระทรวงสาธารณสุข ได้ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินโครงการอาหารปลอดโรคปลอดภัยในโรงเรียนและศูนย์เด็กเล็กของ จ.สงขลา ว่า ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพของงานโครงการอาหารปลอดภัยปลอดโรคของจังหวัดสงขลา คือผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลาให้ความสำคัญกับการดำเนินโครงการดังกล่าว หน่วยงานในพื้นที่จังหวัดสงขลาเล็งเห็นถึงความสำคัญของโครงการ โดยเฉพาะกระทรวงศึกษาธิการ (สพป.1, 2, 3 และ สพม.เขต 16) ทุกภาคส่วน ทั้งระดับจังหวัด อำเภอและท้องถิ่น มีการบูรณาการความร่วมมือในการดำเนินงานโครงการเป็นอย่างดี จ.สงขลา มีเกณฑ์ข้อกำหนดที่ชัดเจนในการดำเนินงาน ทำให้เป็นที่ยอมรับของทุกภาคส่วน และได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากส่วนกลาง โดยสำนักส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัยกระทรวงสาธารณสุข

ด้าน นางจงกลนี วิทยารุ่งเรืองศรี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย (สสอป.) กล่าวเสริมว่า จากการคัดเลือกโรงเรียนและศูนย์เด็กเล็กต้นแบบจังหวัดสงขลานำร่องในปี 2556 มีโรงเรียนและศูนย์เด็กเล็กประเภทต่างๆ ที่ได้รับคัดเลือกดังนี้ โรงเรียนต้นแบบประเภทประถมศึกษา ได้แก่..โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง อ.สะเดา โรงเรียนต้นแบบประเภทประถมศึกษาขยายโอกาสได้แก่ โรงเรียนวัดทุ่งสงวน อ.ระโนด โรงเรียนต้นแบบประเภทมัธยมศึกษา ได้แก่ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 อ.หาดใหญ่ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ จ.สงขลา ได้แก่ ศูนย์เด็กเล็ก อบต.คลองรี อ.สทิงพระ

โดยเฉพาะการดำเนินงานของโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 ที่พบว่ามีการรณรงค์เรื่องอาหารปลอดภัยปลอดโรคในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้บุคลากรในโรงเรียนมีความรู้และนำไปปฏิบัติ และสามารถเลือกบริโภคอาหารได้อย่างปลอดภัย อาทิ กิจกรรมให้ความรู้หน้าเสาธง การแสดงละคร/เต้นประกอบเพลงหน้าเสาธง การจัดรายการเสียงตามสายตอนพักกลางวัน การจัดบอร์ด นักเรียนเขียนจดหมายขอความร่วมมือแม่ค้า การเดินรณรงค์ในโรงเรียน รวมทั้งกิจกรรมอื่นๆ ที่ส่งเสริมกิจกรรมอาหารปลอดภัย ปลอดโรคของโรงเรียน เช่นการทำน้ำหมักชีวภาพกำจัดมดแมลง รณรงค์การล้างมือ การปลูกผักปลอดสารพิษในโรงเรียน การจัดอาหารเมนูปลาเพื่อบุคลากรในโรงเรียน และการสุ่มตรวจตัวอย่างอาหารเพื่อตรวจหาสารกันรา สารฟอกขาว สารบอแรกซ์ ฟอร์มาลีน ยาฆ่าแมลง อะฟลาท็อกซิน เป็นต้น

นายก่อศักดิ์ ศรีน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนต้นแบบจังหวัดสงขลานำร่อง ในปี 2556 บอกว่า วิสัยทัศน์ในการดำเนินงานตามนโยบายอาหารปลอดภัยปลอดโรคของโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 คือ “อาหารในโรงเรียน มีคุณภาพได้มาตรฐานความสะอาด ปลอดภัย เพื่อสุขภาพที่ดีของนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน” โดยมีการเฝ้าระวังอาหารปลอดภัยในโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น การเฝ้าระวังในผู้จำหน่ายอาหารโรงเรียนมีการคัดเลือกต่อสัญญาผู้จำหน่ายอาหารในโรงเรียนปีละ 1 ครั้ง โดยผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะต้องผ่านเกณฑ์ตามที่ทางโรงเรียนกำหนด ได้แก่ 1.ผ่านการตรวจสุขภาพ 2.ไม่มีปัญหาการจำหน่ายอาหารในปีที่ผ่านมา 3.เคยผ่านการอบรม/มีความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหาร มีการประชุมผู้จำหน่ายอาหาร

“นอกจากนี้ยังมีการจัดทำระบบการรายงาน กรณีเกิดโรคระบาดที่เกิดจากอาหารและน้ำเป็นสื่อ เมื่อพบนักเรียนป่วยจะส่งไปห้องพยาบาล บอกอาการครูพยาบาล และแจ้งให้ผู้ปกครอง ครูที่ปรึกษา ครูอนามัย ครูโภชนาการ/ครูพยาบาลนำส่งโรงพยาบาล หากแพทย์ยืนยันว่าเกิดจากอาหารเป็นพิษ คณะกรรมการอาหารปลอดภัยปลอดโรคของโรงเรียน จะดำเนินการหาข้อมูลเบื้องต้นจากนักเรียนที่ป่วย ประสานผู้จำหน่ายอาหารในโรงเรียนเพื่อเก็บตัวอย่างอาหาร น้ำ น้ำแข็งที่สงสัยว่าเป็นสาเหตุของโรค ส่งตรวจหน่วยงานสาธารณสุข แจ้งและตรวจสอบการพบโรคและเหตุผิดปกติที่เกิดจากน้ำและอาหารเป็นสื่อ โดยจะมีการแจ้งฝ่ายที่เกี่ยวข้องในโรงเรียนและแจ้งไปที่หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ เพื่อเฝ้าระวังป้องกันโรคต่อไป”

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน อาหารปลอดภัย และติดป้ายกำกับ , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร