ผนึกแนวร่วม..ปฏิเสธโฆษณาสินค้าทำลายสุขภาพ

ไทยโพสต์ ฉบับวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

 การประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 6 พ.ศ.2556 ภายใต้แนวคิด “สานพลัง สร้างสุขภาวะชุมชน” ในวันที่ 18-20 ธ.ค.นี้ ณ ศูนย์การประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพฯ มี 2 ประเด็นสำคัญ ที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของผู้บริโภค ได้แก่ 1.ร่างระเบียบวาระ “แผนยุทธศาสตร์ การจัดการปัญหาโฆษณาที่ผิดกฎหมายของยา อาหาร และผลิตภัณฑ์สุขภาพทางวิทยุกระจายเสียง สื่อโทรทัศน์ อินเทอร์เน็ต” และ 2.ร่างระเบียบวาระ เรื่อง “การกำกับดูแลสื่อในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสุราและยาสูบ”

เวทีรับฟังความเห็นต่อการขับเคลื่อนการจัดการปัญหาโฆษณาที่ผิดกฎหมายของยา อาหาร และผลิตภัณฑ์สุขภาพ ทางวิทยุกระจายเสียง สื่อโทรทัศน์ อินเทอร์เน็ต ซึ่งมีประธานคือ ภญ.ศรีนวล กรกชกร อดีตรองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ร่วมกับ วราวุธ เสริมสินสิริ เภสัชกรชำนาญการ ระบุว่า ร่างแผนยุทธศาสตร์ การจัดการปัญหาโฆษณาที่ผิดกฎหมายของยา อาหาร และผลิตภัณฑ์สุขภาพทางวิทยุกระจายเสียง สื่อโทรทัศน์ อินเทอร์เน็ต เกิดขึ้นจากมติที่ประชุมสมัชชาสุขภาพครั้งที่ 4 พ.ศ.2554 ที่เร่งรัดให้เกิดการขับเคลื่อนมาตรการจัดการปัญหา

มีการเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงมาหารือ ประกอบด้วย อย. สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) กระทรวงไอซีที นักวิชาการ และเครือข่ายภาคประชาชน ตั้งเป็นคณะทำงานขึ้นมายกร่าง ก่อนเริ่มเวทีเพื่อฟังความเห็นจากประชาชนใน 4 ภาค ได้แก่ที่ จ.เชียงใหม่ สงขลา ขอนแก่น และ กทม. มีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 600 คน

ทั้งนี้ มีการเสนอมาตรการแก้ปัญหาไว้ 5 หัวข้อ ประกอบด้วย 1.การพัฒนานโยบายและโครงสร้างการบริหารจัดการปัญหาการโฆษณา ที่กระทำผิดกฎหมาย 2.บูรณาการกฎหมายระหว่างหน่วยงาน ปรับปรุงกฎระเบียบและการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 3.พัฒนาศักยภาพวิชาชีพ ด้านสื่อเกี่ยวกับการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ 4.สร้างและพัฒนาเครือ ข่ายการเฝ้าระวังการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ 5.พัฒนาระบบงานสนับสนุนและเฝ้าระวัง

เสียงจากเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อร่างมติ ได้ผู้เข้าร่วมประชุมได้สะท้อนถึงปัญหาและเสนอหัวข้อให้สำนักคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) พิจารณาเพิ่มเติมเรื่องการตัดทอนวงจรเหล่านี้ตั้งแต่ระดับ “ต้นทาง” คือผู้จำหน่ายยาและอาหารเสริม พร้อมตัดตอนแนวทางการชักชวนให้ผู้บริโภคนำสินค้าไปขายต่อ รวมทั้งการควบคุมไม่ให้แพทย์ พยาบาล มาทำหน้าที่เป็น “พรีเซนเตอร์” สินค้าเสียเอง นอกจากนั้น ยังเสนอให้ กสทช.ขึ้นบัญชีดำหรือแบล็กลิสต์ สื่อที่เน้นการโฆษณาซ้ำๆ ให้กับสินค้าเหล่านี้ด้วย

สำหรับเป้าประสงค์ของแผนยุทธศาสตร์นี้ กำหนดให้ปัญหาทั้ง หมดต้องลดลงภายในปี 2560 เรื่องร้องเรียนต่างๆ จากหน่วยงานที่เกี่ยว ข้อง ต้องได้รับการจัดการทั้งหมด จากนี้ยังเตรียมเดินหน้าขับเคลื่อนให้หน่วยงานที่เข้าร่วมได้ลงนามในบันทึกข้อตกลง (เอ็มโอยู) หรือมีคณะกรรมการในระดับชาติขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาในอนาคต

“อุบล หลิมสกุล” คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ สะท้อนให้เห็นปัญหาการโฆษณายาและผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ พบว่า ผู้ประกอบการต้องการแสดงให้เห็นว่า สินค้านั้นมีความน่าเชื่อถือ จึงนำผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์ นักวิชาการ นักวิจัย มาเป็นพรีเซนเตอร์โฆษณาสินค้า จึงเสนอให้ระบุมาตรการเพิ่มเติม เรื่องการควบคุมดูแลบุคลากรที่เกี่ยว ข้อง และมุ่งเน้นจริยธรรมในวิชาชีพกลุ่มนี้ ในร่างยุทธศาสตร์ฯ ดังกล่าวด้วย

ด้านการรับฟังความเห็นในหัวข้อ “การกำกับดูแลสื่อในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสุราและยาสูบ” นั้น “ภารณี สวัสดิรักษ์” เลขานุการคณะทำงานฯ กล่าวว่า การโฆษณาแฝงของธุรกิจเหล้า-บุหรี่ ปัจจุบันมีการเผยแพร่ในช่องทางสังคมออนไลน์มากขึ้น โดยมีเป้าหมายเพิ่มจำนวนลูกค้าในกลุ่มเด็ก เยาวชน คนรุ่นใหม่ ทั้งยังมีการโฆษณาแฝงในลักษณะของการจัดกิจกรรมสร้างภาพลักษณ์ โดยเชิญสื่อสารมวลชนทำหน้าที่เหมือนเป็นช่องทางในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของเหล้าและบุหรี่

ดังนั้น คณะทำงานจึงมีการเสนอแนวทางแก้ปัญหาโดยพัฒนากลไกในการกำกับดูแล ผ่านองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรวิชาชีพสื่อสารมวลชน พัฒนาศักยภาพผู้บริโภค เพิ่มความรู้เท่าทันสื่อและทักษะการเฝ้าระวังโฆษณา โดยอาศัยองค์กรพัฒนาเอกชน ภาคประชาสังคม สถาบันวิชาการ และองค์กรสื่อ เป็นต้น

“นิษฐา หรุ่นเกษม” อาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กล่าวว่า จากการลงพื้นที่พบเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายสำคัญของสินค้าเหล้าและบุหรี่ในปัจจุบัน พบว่า ผู้ประกอบการได้ใช้ช่องทางโฆษณาทั้งทางตรงและทางอ้อมผ่านสื่อสารมวลชน และวิธีสื่อสารการตลาด ทำให้เกิดนักสูบและนักดื่มหน้าใหม่มากขึ้นเรื่อยๆ ล่าสุดมีการเผยแพร่การโฆษณาผ่านเฟซบุ๊ก แต่กฎหมายปัจจุบันยังดำเนินการไปไม่ถึง.

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน HA และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร