จังหวัดสุรินทร์ขอเชิญเข้าร่วมเวทีรับฟังและแสดงความคิดเห็นต่อร่างมติสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่

สำนักข่าวแห่งชาติ : กรมประชาสัมพันธ์ วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2556

จังหวัดสุรินทร์ขอเชิญเข้าร่วมเวทีรับฟังและแสดงความคิดเห็นต่อร่างมติสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่

นายศุภรัฐ พูนกล้า รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ เปิดเผยว่า ตามที่พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 มาตรา 40 กำหนดให้มีการจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่ สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น และสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ โดยมีคณะสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) เป็นหน่วยงานองค์กรหนุนเสริมสนับสนุนให้เกิดกระบวนการขับเคลื่อนเวทีดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง และคณะกรรมการจัดการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2556 (คจ.สช.) ได้กำหนดการจัดระเบียบวาระการประชุมเชิงประเด็นในการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 6 ขึ้นในระหว่างวันที่ 18 – 20 ธันวาคม 2556 ณ ตึกสหประชาชาติ (UN) กทม. จำนวน 8 ประเด็น เพื่อจัดทำเอกสารหลักและพัฒนาร่างมติในแต่ละประเด็น โดยมีจุดมุ่งหมายให้กลุ่มเครือข่ายต่างๆ ได้มีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาเอกสาร เพื่อให้มีมติต่างๆ มีความเป็นไปได้หรือสามารถนำไปผลักดันให้เกิดความเคลื่อนไหวทางสังคมและสร้างกระบวนการเรียนรู้แก่กลุ่มเครือข่ายต่างๆ ในการศึกษาและให้ความคิดเห็นในเอกสารดังกล่าว ซึ่งเป็นกระบวนการที่สำคัญและมีความจำเป็นยิ่ง

คณะทำงานสมัชชาสุขภาพจังหวัดสุรินทร์ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ในฐานะองค์การภาคีเครือข่ายของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดกระบวนการเวทีรับฟังความคิดเห็นระเบียบวาระการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 6 จากหน่วยงาน องค์กรภาคีเครือข่ายจังหวัดสุรินทร์ เพื่อสรุปเป็นความคิดเห็นต่อร่างมติดังกล่าวร่วมกันของพื้นที่กลุ่มจังหวัดสุรินทร์ ส่งให้กับคณะกรรมการจัดการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2556 (คจ.สช.) นำไปพิจารณาร่วมกับความคิดจากภาคี 75 จังหวัดทั่วประเทศ ประกอบเป็นเอกสารร่างมติให้กับผู้แทนแต่ละจังหวัดได้ร่วมกันพิจารณาลงมติผ่านเวทีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ และผลักดันสู่คณะรัฐมนตรีรับไปประกาศเป็นนโยบาย เป็นแนวทางการปฏิบัติต่อไปในทุกระดับ โดยเวทีการรับฟังความคิดเห็น ฯ ในครั้งนี้ มีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมเวทีประกอบไปด้วยผู้แทนที่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากร่างมติ จำนวน 8 ประเด็น จากภาคีเครือข่ายงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคการสื่อสาร และคณะทำงาน คณะวิทยากรกลุ่มย่อย รวมจำนวน 100 คน

ในการนี้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์กระบวนการเวทีรับฟัง ฯ และได้เล็งเห็นว่าท่านและหน่วยงานมีความสำคัญเกี่ยวข้องกับประเด็น จึงใคร่เรียนเชิญท่านเข้าร่วมเวทีการประชุมรับฟังและแสดงความคิดเห็นต่อร่างมติใน “ประเด็นแผนการ ว่าด้วยการจัดการปัญหาโฆษณาที่ผิดกฎหมายยา อาหาร และผลิตภัณฑ์สุขภาพทางวิทยุกระจายเสียง สื่อโทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต” ดังกล่าว ในวันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2556 ณ ห้องประชุมเธียร์เตอร์ และห้องเรียนบริเวณ ชั้น 2 อาคาร 38 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เวลา 08.30 – 16.00 น. และเพื่อให้กระบวนการจัดการเวทีดังกล่าวให้เรียบร้อยมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ขอความกรุณาท่านได้แจ้งตอบรับการเข้าร่วมเวทีดังกล่าวด้วย

ที่มา : http://thainews.prd.go.th

Advertisements

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน PHA และติดป้ายกำกับ , , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร