มุมศึกษาหาความสุข: หนุนสร้าง 24 อำเภอสุขภาพดี

สยามรัฐ ฉบับวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2556

ด้วยความต้องการที่จะพัฒนาศักยภาพของท้องถิ่นให้เข้มแข็ง โดยที่ให้’ประชาชน’ในพื้นที่มีสุขภาพดี และแข็งแรงอย่างยั่งยืนบนหลักความจริงที่ว่าความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐกระทรวงสาธารณสุข มหาวิทยาลัยนเรศวร สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และเครือข่ายบริการสุขภาพที่ 2 และ 3 จึงร่วมกันจัดตั้งโครงการนำร่องสร้างอำเภอสุขภาพดีต้นแบบ 24 อำเภอใน 10 จังหวัด คือ “โครงการพัฒนาศักยภาพ เครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอ เพื่อมุ่งสู่อำเภอสร้างเสริมสุขภาพ” หวังลดอัตราการเจ็บป่วย ส่งเสริมป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพให้กับชุมชน

มีการวางเป้าหมายร่วมกันว่า”โครงการพัฒนาศักยภาพ เครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอเพื่อมุ่งสู่อำเภอสร้างเสริมสุขภาพ”มีระยะเวลาดำเนินโครงการ 3 ปี เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2556 ถึง 30 กันยายน 2559 นำร่องใน 24 อำเภอ10 จังหวัดภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางตอนบน ได้แก่ พิษณุโลก อุตรดิตถ์ สุโขทัย ตากเพชรบูรณ์ นครสวรรค์ พิจิตร กำแพงเพชรอุทัยธานี และชัยนาท ในการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารโรงพยาบาลชุมชน และสาธารณสุขให้มีทักษะบริหารจัดการ และมีภาวะผู้นำแบบใหม่ที่สามารถร่วมกันแก้ไขปัญหาสุขภาพของพื้นที่โดยมีการจัดทำฐานข้อมูลและสารสนเทศด้านสุขภาพ รวมทั้งสร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ระดับอำเภอ

นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวในเวทีการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพฯ ว่า การร่วมมือดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพฯ ต้องเกิดจากการร่วมบริหารของภาคีเครือข่ายระหว่างโรงพยาบาลชุมชน สาธารณสุขอำเภอโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนทั้ง 4 ประเด็นหลัก ได้แก่ 1.กำลังคนร่วม 2.ลงทุนร่วม3.บริหารการจัดซื้อจัดจ้างร่วม และ 4.การบริหารการเงินการคลังร่วม ซึ่งเน้นการส่งเสริมป้องกันและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่เป็นปัญหาของแต่ละพื้นที่

โดยการจัดบริการร่วมต้องเริ่มจากอำเภอมีหน่วยงานที่รับผิดชอบ พัฒนาความเข้มแข็งของเครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอให้มีคุณภาพอย่างน้อยร้อยละ 50 ภายในปี 2557 และดำเนินงานให้ครบ 835 อำเภอทั่วประเทศภายในปี 2559 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของสธ.ที่มีความต้องการให้คนไทยทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงขึ้น และภายใน 10 ปี ข้างหน้า คนไทย มีอายุเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 80 ปี รวมทั้งมีอายุสุขภาพดีไม่น้อยกว่า 72 ปี

ด้านนพ.ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์ผอ.สำนักสนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สสส. กล่าวเพิ่มเติมว่า ทาง สสส.มีหน้าที่ประสานการขับเคลื่อนร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ และสถาบันการศึกษาในพื้นที่โดยการค้นหาต้นแบบการสร้างเสริมสุขภาพที่หลากหลายตามบริบทของอำเภอ รวมถึงกลไกสนับสนุนการขับเคลื่อน และเริ่มพัฒนาองค์ความรู้ ระบบข้อมูล และสมรรถนะ อีกทั้งสร้างแนวคิดเพื่อการเรียนรู้ในเครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอ และขยายไปยังระดับต่างๆ ด้วย

ทั้งหมดก็เพื่อ ‘ทุกชีวิต’ ในสังคมไทย จะมีระบบการสร้างเสริมสุขภาพที่ดีให้แก่ชีวิตตนอย่างเป็นรูปธรรมจับต้องได้ในเร็ววัน!

ส่งเสริมสนับสนุนให้คนไทยมีสุขภาพดีเริ่มที่ 24 อำเภอแล้วขยายไปทั้งประเทศให้รวดเร็วไม่หนุนได้ยังไง

Advertisements

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน PHA และติดป้ายกำกับ , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร