โวยสธ.เมินยกเลิกแร่ใยหิน

ข่าวสด ฉบับวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2556

รศ.ดร.วิทยา กุลสมบูรณ์ ผู้จัดการแผนงานพัฒนาวิชาการและกลไกคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คคส.) กล่าวถึงการประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข เมื่อเร็วๆ นี้ ซึ่งมี นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ รมว.สธ. เป็นประธาน ได้มีมติเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี ให้คงการใช้แร่ใยหินไครโซไทล์ โดยการนำเสนอของ นพ.ชาญวิทย์ ทระเทพ รองปลัด สธ. มติดังกล่าวสวนทางกับการยกเลิกการใช้แร่ใยหินทั่วโลกว่า หาก สธ.ยังเสนอให้ใช้แร่ใยหิน โดยไม่แจ้งคณะทำงานถือว่าขาดหลักจริยธรรมทางวิชาการ และจะขาดความน่าเชื่อถือจากสังคม ซึ่งครม.มีมติมาถึง 3 ปีแล้ว แต่กลับไม่มีมาตรการใดๆ เดินตามมติครม. แล้วจะมีการนำเข้าที่ประชุมครม.

นางสมบุญ สีคำดอกแค เครือข่ายรณรงค์ยกเลิกแร่ใยหินแห่งประเทศไทย (T-BAN) กล่าวว่า พบว่ามีความพยายามที่จะให้ข้อมูลลดทอนความเป็นอันตรายของแร่ใยหินไครโซไทล์ ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การว่าจ้างทำวิจัย ประชุมนำเสนอข้อมูล เพื่อทำให้สังคมสับสน แม้แต่หน่วยราชการ อย่างสธ.ก็ทำตามความประสงค์ทางการเมือง เพื่อผลประโยชน์ทางการค้า ที่ผ่านมา สธ.เป็นจุดเริ่มต้นของการนำเสนอว่าแร่ใยหินอันตราย ต้องยกเลิก ตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลกและองค์กรแรงงานระหว่างประเทศ แต่ในยุคนี้ พบว่ามีขบวนการสนับสนุนให้มีการขายสินค้าอันตราย

จึงขอเรียกร้องคุณธรรมจริยธรรมคนใน สธ. ให้มาตรวจสอบ หากพบว่ามีมติครม.ให้สินค้าแร่ใยหินไม่เป็นอันตรายก็จะได้ต่อต้านอย่างถึงที่สุด

 

Advertisements

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน แร่ใยหิน และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร