‘ศิริราช’จวกสธ.บิดข้อสรุปผลศึกษาอันตรายแร่ใยหิน

มติชน ฉบับวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2556

 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม รศ.นพ.นิธิพัฒน์ เจียรกุล ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านระบบทางเดินหายใจ กล่าวว่า จากกรณีที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เตรียมนำวาระเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) คงการใช้แร่ใยหินไครโซไทล์ ต่อไป ซึ่งเป็นไปตามมติของ สธ.ที่ได้ตั้งคณะทำงานพิจารณาผลกระทบต่อสุขภาพจากแร่ใยหิน โดยได้เชิญนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิจากสถานศึกษาและสมาคมวิชาชีพที่เกี่ยวข้องร่วมระดมสมองและศึกษาข้อมูล จนในที่สุดได้มีข้อสรุปร่วมกัน คือ 1.แร่ใยหินชนิดไครโซไทล์มีผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ที่สัมผัสที่สำคัญคือ มะเร็งเยื่อหุ้มปอดและมะเร็งปอด 2.โอกาสเสี่ยงของคนงานในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับแร่ใยหินชนิดไครโซไทล์ จะขึ้นอยู่กับปริมาณและระยะเวลาที่สัมผัส ส่วนโอกาสเสี่ยงของประชาชนทั่วไปมีน้อยเว้นแต่มีการฟุ้งกระจายจากการรื้อถอนวัสดุที่ใช้ในที่อยู่อาศัย และ 3.แม้ว่าข้อมูลการเกิดโรคจากแร่ใยหินชนิดไครโซไทล์ในประเทศไทยยังมีไม่มาก แต่ไม่มีข้อมูลที่ยืนยันถึงความปลอดภัยของแร่ใยหินชนิดไครโซไทล์เช่นกัน

รศ.นพ.นิธิพัฒน์กล่าวว่า หากคณะผู้บริหาร สธ. ยังยืนยันนำเสนอข้อคิดเห็นที่ขัดกับข้อมูลข้างต้น เครือข่ายแพทย์ที่ร่วมเป็นคณะทำงานชุดดังกล่าว จะขอถอนตัวจากการเป็นคณะทำงาน และไม่ขอร่วมรับผิดชอบผลในทางวิชาการหรือในทางกฎหมายที่จะเกี่ยวข้องกับคณะทำงานนี้ในอนาคต และจะขอยุติการให้ความร่วมมือเชิงวิชาการหรืออื่นๆ ตามที่เห็นสมควร

Advertisements

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน แร่ใยหิน และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร