มธ.ติวกฎหมายพยาบาล

ข่าวสด ฉบับวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2557

รายงานข่าวจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) แจ้งว่า ศูนย์กฎหมายสุขภาพและจริยศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ และคณะพยาบาลศาสตร์ มธ. กำหนดจัดโครงการอบรมเรื่อง “กฎหมายและจริยธรรมสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล” ระหว่างวันที่ 3-7 ก.พ.นี้ ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ ทั้งนี้ โดยที่ในการปฏิบัติการพยาบาลซึ่งเกี่ยวข้องกับชีวิตมนุษย์ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต ในภาวะสุขภาพที่ต่างกัน ทั้งภาวะสุขภาพดีจนถึงภาวะวิกฤต พยาบาลต้องมีความรู้ความสามารถทั้งในด้านวิชาการทางการพยาบาล รวมทั้งความรู้ในศาสตร์ต่างๆ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงความรู้ทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของพยาบาล ซึ่งในปัจจุบันจากการปฏิรูประบบสุขภาพของประเทศ และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการรักษา ทำให้เกิดประเด็นทางจริยธรรม ประกอบกับมีการออกกฎหมายใหม่ๆ พยาบาลจึงมีความเสี่ยงต่อการกระทำที่อาจผิดพลาดจากการมีความรู้ไม่เพียงพอด้านจริยธรรมและกฎหมาย จึงจำเป็นต้องเรียนรู้เพื่อให้เข้าใจและสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเมื่ออยู่ในสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง คณะนิติศาสตร์ และคณะพยาบาลศาสตร์ มธ. จึงร่วมกันจัดโครงการอบรมขึ้น เพื่อพัฒนาความรู้ของพยาบาลวิชาชีพ

Advertisements

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน มาตรา 12 และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร