คอลัมน์ ทันโลกทันเหตุการณ์กับแพทยสภา: สุขภาพทางเพศของวัยรุ่น

แนวหน้า ฉบับวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2557

ผลสำรวจเด็กไทยในรอบสิบปี (2548-2554) พบว่าเด็กไทยสอบตกในเรื่องอีคิวหรือความฉลาดทางอารมณ์ ในด้าน การปรับตัวต่อปัญหา, การควบคุมอารมณ์, การยอมรับถูกผิด, ความพอใจในตนเอง, ความใส่ใจและเข้าใจอารมณ์ผู้อื่น, และการรู้จักปรับใจ เนื่องจากความฉลาดทางอารมณ์ที่มีน้อยนั้นมีผล กระทบทางลบกับสุขภาพทางเพศ จึงไม่แน่แปลกใจที่เด็กวัยรุ่นไทยมีปัญหาสุขภาพทางเพศสูง โดยตั้งท้องไม่พร้อมปีละ 2-3 หมื่นราย

สุขภาพทางเพศของเด็กวัยรุ่นที่เป็นปัญหา คือมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ตามมาด้วยการติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์นั้น เป็นผลลัพธ์ที่สะสมจากปัญหาหลากหลาย เช่น การเลี้ยงดูอบรมของครอบครัว, สังคม, ศาสนา, การคบเพื่อนฝูง, โรงเรียน, เทคโนโลยี, ดาราหรือคนที่เป็นโมเดล, และเพศศึกษา ฯลฯ ยกตัวอย่างเช่น

การเลี้ยงดูของครอบครัว หากครอบครัวอบอุ่น พ่อแม่อยู่ใกล้ชิด เอาใจใส่ เป็นหูเป็นตา ตามให้ทันลูก มีเวลาให้ลูก เป็นตัวอย่างที่ดีทางเพศ เด็กวัยรุ่นมักจะมีสุขภาพทางเพศที่ดี แม้เกิดปัญหาก็สามารถแก้ไขได้ทันท่วงที

สังคม หากสังคมเป็นสังคมเย้ายวนด้วยเงินทองและวัตถุ เน้นสุขกายมากกว่าสุขใจ ผู้คนในสังคมไม่สนใจ ไม่ให้ความสำคัญแก้ไขปัญหาสุขภาพทางเพศของวัยรุ่น ปล่อยให้วัยรุ่นสวิงกิ้งหรือมั่วสุมทางเซ็กซ์ สื่อมวลชนส่งเสริม เรื่องเพศไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม สุขภาพทางเพศของเด็กวัยรุ่นในสังคมนั้นมีโอกาสเป็นปัญหาได้สูง

ศาสนา หากวัยรุ่นเป็นคนเคร่งศาสนา หรือเข้าถึงแก่นคำสอนของศาสนา สุขภาพทางเพศของเด็กวัยรุ่นนั้นมักจะดี

เพื่อนฝูง มีความสำคัญ มีอิทธิพลต่อสุขภาพทางเพศของเด็กวัยรุ่นมาก จากการสัมภาษณ์เด็กวัยรุ่นส่วนหนึ่งที่ยอมเสียตัว พบว่าเพราะเพื่อนชักชวน หรือกลัวเพื่อนจะไม่ให้เข้ากลุ่ม เพราะยังเป็นเด็กที่ไม่เสียตัวเหมือนเพื่อนๆ

โรงเรียน นอกจากครูบาอาจารย์จะเป็นพ่อ-แม่คนที่สอง ช่วยปลูกจิตสำนึกและค่านิยมที่ถูกต้อง อบรมสั่งสอนความรู้รวมถึงเพศศึกษาแล้ว ยังเป็นหูเป็นตาดูแลความประพฤติผิดทางเพศ หากครูในโรงเรียนสนใจ ติดตาม ป้องกันและแก้ไขปัญหาทางเพศที่เกิดขึ้นแล้ว สุขภาพทางเพศของเด็กวัยรุ่นจะดีกว่าโรงเรียนที่ครูบาอาจารย์ไม่สนใจหรืออคติต่อความประพฤติผิดทางเพศของนักเรียน

เทคโนโลยี การที่ปล่อยให้วัยรุ่นเสพเทคโนโลยีที่ไหลบ่ามาโดยไม่มีการติดตามตรวจเช็ค ทำให้เด็กวัยรุ่นเสียตัวได้ง่าย เช่น การส่งคลิปโป๊ไปทางโทรศัพท์มือถือ การแชทชักชวนมีเพศสัมพันธ์

ดาราหรือคนที่เป็นโมเดล วัยรุ่นมักมีโมเดลที่เทิดทูน มักประพฤติปฏิบัติตามโมเดลนั้น ไม่ว่าการพูดจา การแต่งกาย การใช้ชีวิต รวมไปถึงการประพฤติผิดทางเพศ

เพศศึกษา หากการสอนเพศศึกษาแพร่หลาย ไม่ว่าจะสอนกันในครอบครัว สถานศึกษา สื่อต่างๆ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สุขภาพทางเพศของเด็กวัยรุ่นนั้นมักจะดี

นอกจากนั้นเด็กวัยรุ่นควรดูแลพิเศษเกี่ยวกับเพศตามอายุดังนี้วัยรุ่นตอนต้น (อายุ 10-14 ปี) เริ่มเป็นหนุ่มเป็นสาว ช่วงนี้เหมาะที่จะสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับเพศที่ถูกต้องให้ เช่น สอนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย การช่วยตนเอง ระมัดระวังอันตรายเกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางเพศ ควรต้องสอนการควบคุมอารมณ์ การตอบปฏิเสธ ทั้งควรติดตามอย่างใกล้ชิดเพราะวัยนี้เป็นวัยอยากรู้อยากเห็นอยากทดลอง

วัยรุ่นตอนกลาง (อายุ 15-18 ปี) ช่วงนี้เป็นหนุ่มเป็นสาวเต็มตัว มักจะมีแฟน มีอารมณ์โรแมนติก ช่วงนี้แม้มีความรู้เรื่องเพศสัมพันธ์บ้าง แต่อาจไม่เข้าใจลึกซึ้ง เพ้อฝันไม่อยู่ในโลกแห่งความจริง ควรระมัดระวังการคบเพื่อน การติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การตั้งครรภ์ และการล่วงละเมิดทางเพศ

วัยรุ่นตอนปลาย (อายุมากกว่า 18 ปีขึ้นไป) มักจะเข้าใจความเสี่ยง เรื่องเพศสัมพันธ์ และการเอาตัวให้รอด มีความสุขกับการคบแฟน แต่ต้องระมัดระวังเพราะวัยนี้มักออกสังคมมีเพื่อนมาก อาจเกิดอันตรายจากการติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การตั้งครรภ์ และการล่วงละเมิดทางเพศคุณสมบัติของเด็กวัยรุ่นที่จะมีสุขภาพทางเพศที่ดี

เด็กวัยรุ่นจึงควรได้รับการดูแลพิเศษเกี่ยวกับเพศตามอายุ ส่งเสริมให้แก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีสุขภาพทางเพศที่ดี คุณสมบัติของเด็กวัยรุ่นที่จะมีสุขภาพทางเพศที่ดีมีดังต่อไปนี้

1.ตระหนักในคุณค่าของตนเอง พอใจในสิ่งที่มีอยู่และเป็นไปของตนเอง2.มีทักษะในการตัดสินใจ การแก้ปัญหา สามารถพัฒนาทักษะตอบปฏิเสธเมื่อยังไม่ถึงเวลาที่เหมาะสมทางเพศ หรือมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่เหมาะสม

3.รู้จักยับยั้งชั่งใจ ไม่ล่วงละเมิดทางเพศผู้อื่น และสามารถควบคุมอารมณ์ ไม่ปล่อยตนเองไปตามอารมณ์จนถูกล่วงละเมิดทางเพศ

4.ยอมรับผิดและรับผิดชอบพฤติกรรมทางเพศของตนหากไปล่วงละเมิดทำให้ผู้อื่นเสียหาย

5.เคารพสิทธิ์เรื่องเพศของผู้อื่น ไม่บังคับ ข่มขู่ คุกคาม หรือใช้ความรุนแรง6.รับผิดชอบหน้าที่ของตนเอง 7.ชื่นชม มีความภูมิใจ มีความสุขในเพศที่ตนเป็น ตลอดจนสามารถมีความสุขทางเพศได้ตามวิธี และวิถีที่ควรจะเป็น ในเวลาที่เหมาะสม

8.สามารถคบหาสมาคมเพื่อนต่างเพศ ได้ฉันมิตร โดยไม่สร้างปัญหาให้ตนเอง และครอบครัว ไม่ว่าเป็นปัญหาทางด้านเพศ หรือความรุนแรง

ด้วยความรักและปรารถนาดีพญ.ชัญวลี ศรีสุโข โฆษกแพทยสภา

Advertisements

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน ท้องไม่พร้อม และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร