ธรรมนูญสุขภาพโรงเรียน

Untitledสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2557

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ร่วมมือ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช) สร้างสุขภาพโรงเรียน แห่งแรกในประเทศไทย เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 และ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ มีแนวคิดร่วมกันที่จะสร้างคุณภาพนักเรียน แนวคิดใหม่ ๆ ทางด้านทางกาย ทางจิต ทางปัญญา สิ่งที่พัฒนาขึ้นนั้นปรากฏอยู่ใน พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 ซึ่งในการดำเนินงานครั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 เป็นแห่งแรกในประเทศไทย

วันที่ 23 มกราคม 2557 เวลา 09.00 น. เริ่มโครงการดังกล่าว โดยมี นายอธิวัฒน์ พันธ์ประชา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรม ได้กล่าวว่า “ การอบรมในวันนี้ เพื่อต้องการความพร้อมของนักเรียนด้วยการ ดูแล สุขภาพทางกาย ทางปัญญา ฯ ให้ทำงานร่วมกับชุมชน เพราะเด็กเป็นเครื่องมืออย่างเดียวในการสร้างเป้าหมายของเรา เราต้องมีแรงบันดาลใจ มีความคาดหวัง เราจึงจะประสบความสำเร็จ ขบวนการสร้างคุณภาพของเด็ก จะค้นพบวิธีการใหม่ๆ อยากเห็นสังคมไม่ทอดทิ้งกัน อยากให้เด็กดูแลครอบครัว และสังคมด้วย คิดว่า โครงการดังกล่าวคงไม่ทำความยุ่งยากให้แก่โรงเรียน เพราะเท่าที่ไปเยี่ยมโรงเรียน ๆ ก้าวหน้ากว่าที่คิด แต่ไม่มีขบวนการที่จะให้เห็นชัด ขบวนการนี้จึงเป็นขบวนการหนึ่งที่ทำให้เห็นชัดมากยิ่งขึ้น ฯ ”

เวลา 10.00 น. นายสุทธิพงษ์ วสุโสภาพล ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนปฏิบัติการพื้นที่ (สปพ.) วิทยากรในการอบรม ได้ดำเนินการให้ความรู้แก่คณะผู้บริหาร ดังนี้ “1.สิ่งที่จะตกลงร่วมกันในวันนี้ คือ เราจะต้องมีความเชื่อร่วมกัน ถ้าเชื่อว่าสิ่งที่ทำในวันนี้จะประสบผลสำเร็จ ก็ต้องสำเร็จ 2. ทำงานร่วมกัน เรียนรู้ร่วมกันได้ 3. ถ้าหากเรามีการดึงความรู้ ภูมิปัญญา ของ โรงเรียนเรามาใช้ ทำให้สิ่งที่เราทำสำเร็จได้ ระบบการศึกษาดีขึ้น สุขภาพดีขึ้น ทั้งหมดที่คิดร่วมกันจะเกิดขึ้นได้ 4.ความเชื่ออยู่บนพื้นฐานของความสำเร็จ เมื่อมีข้อตกลงร่วมกัน สุขภาพกาย สุขภาพใจ แข็งแรง จะเกิดผลได้ ต้องติดตามเป้าหมาย ฯ

การดำเนินงานในครั้งนี้ มีโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ร่วมโครงการ จำนวน 57 โรงเรียน และเมื่อดำเนินการไประยะหนึ่ง จะมีพิธีเปิดโครงการดังกล่าวอีกครั้งหนึ่ง

ที่มา : http://www.obec.go.th

Advertisements

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน ธรรมนูญสุขภาพ และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร