สวรส.เป็นเจ้าภาพประชุม 15 หน่วยงาน พรบ.เฉพาะ

ThaiPR วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2557

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นการเชื่อมโยงงานและประสานความร่วมมือของ 15 หน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติเฉพาะ ณ อาคารสุขภาพแห่งชาติ โดย 15 หน่วยงานดังกล่าว ได้แก่ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา (คส.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สถาบันอนุญาโตตุลาการ ซึ่งทั้งหน่วยงาน 15 หน่วยงานต่างก็เป็นหน่วยงานที่ถือได้ว่าเป็นนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประเทศ เนื่องจากเป็นองค์กรที่มีกลไกและการทำงานที่มีความคล่องตัว และพร้อมช่วยกันพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ระบบสุขภาพ การศึกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กฎหมาย สังคม สิ่งแวดล้อม ฯลฯ

ทั้งนี้ในการประชุมดังกล่าว ได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องตัวชี้วัดธรรมภิบาล ซึ่งเรื่องธรรมภิบาลเป็นประเด็นที่ทุกหน่วยงานให้ความสำคัญ เพราะหน่วยงานของรัฐที่มี พรบ.เฉพาะตระหนักเสมอว่า งบประมาณของแผ่นดินที่ได้รับการจัดสรรมาใช้ในการดำเนินงาน ต้องมีการใช้อย่างมีธรรมาภิบาล มีประสิทธิภาพ รวมทั้งเกิดประโยชน์กับประชาชนและการพัฒนาประเทศมากที่สุด

นอกจากนี้ยังได้มีมติร่วมกันว่าในปี 2557 นี้ ทั้ง 15 หน่วยงานจะร่วมกันจัดประชุมวิชาการ ภายใต้หัวข้อ “องค์กรตาม พรบ.เฉพาะ : นวัตกรรมเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย” ซึ่งจะเป็นการประชุมที่มีเป้าหมายเพื่อการเสริมพลังที่จะนำไปสู่การปฏิรูปประเทศในมิติต่างๆ ต่อไป

ที่มา :http://www.thaipr.net/general/524861

Advertisements

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน ทั่วไป และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร