คอลัมน์ ฟื้นฝอย: คคส.ดัน10เรื่องคุ้มครองผู้บริโภคปี57

กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2557

รศ.ดร.วิทยา กุลสมบูรณ์ แผนงานพัฒนาวิชาการและกลไกการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คคส.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวถึงข้อเสนอ “สิบเรื่องการคุ้มครองผู้บริโภคที่รอการเปลี่ยนแปลงในปีใหม่ 2557” ว่างานคุ้มครองผู้บริโภคทั้ง 10 เรื่องที่จะต้องผลักดันให้เกิดขึ้นในปีนี้ คือ 1.การตั้งองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งผ่านการรับรองร่างจากกรรมาธิการทั้ง 2 สภาแล้ว เหลือการรับรองในสภานิติบัญญัติ ซึ่งเมื่อเปิดสภาจำเป็นต้องผลักดันต่อไป

2.การคุ้มครองผู้บริโภคโดยการควบคุมการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ ซึ่งเป็น หน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.) ที่เร่งหามาตรการควบคุมสื่อต่างๆ โดยเฉพาะทีวีดาวเทียมและวิทยุชุมชน 3.การคุ้มครองความปลอดภัยประชาชนจากมะเร็งปอดและมะเร็งเยื่อหุ้มปอดจากแร่ใยหินไครโซไทล์ ที่มีมติคณะรัฐมนตรี(ครม.) เลิกใช้ตั้งแต่ปี 2554 แต่ยังไร้แนวทางปฏิบัติ

4. การคุ้มครองผู้บริโภคด้านพลังงาน เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้บริโภค โดยเฉพาะประเด็นการบริหารงานของ ปตท.ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจไทย ที่ถูกมองว่าเอื้อประโยชน์ให้แก่นักลงทุนต่างชาติหรือ บุคคลบางกลุ่ม 5.นโยบายเอฟทีเอและมาตรา 190 การค้าระหว่างประเทศ ที่ส่งผลกระทบ ต่อผู้บริโภค 6.มาตรการควบคุมสารเคมีการ เกษตร ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยเฉพาะรายการที่นานาชาติยกเลิกการใช้เพราะ อาจเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค เช่น สารคาบูโฟแรน ไดโครโตฟิส อีดีเอ็นพี และเมโธมิล 7. ระบบสุขภาพมาตรฐานเดียว เพื่อลดผล กระทบจากการเข้าถึงที่ไม่เสมอภาค

8. การคุ้มครองเด็กเล็กจากการใช้สารต้องห้าม คือ สารบีพีเอในขวดนมเด็ก 9.คุ้มครองผู้บริโภคด้านความปลอดภัยที่จะไม่ให้มีสารตะกั่วในสีทาบ้านและอุปกรณ์ต่างๆ และ 10. มาตรการด้านความปลอดภัยในการเดินทางรถสาธารณะ เป็นต้น

Advertisements

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน แร่ใยหิน และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร