ชี้วัยรุ่นพะเยามีเพศสัมพันธ์เปิดเผยเปลี่ยนคู่นอน-เสี่ยงท้องไม่พร้อม

คม ชัด ลึก ฉบับวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

วิจัยคณะพยาบาลศาสตร์ ม.พะเยา เผยวัยรุ่นพะเยามีเพศสัมพันธ์เปิดเผยตั้งแต่อายุยังน้อย ชี้พฤติกรรมเปลี่ยนคู่นอน อยู่ก่อนแต่ง มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ หวั่นท้องไม่พร้อม

น.ส.ศศินันท์ พันธ์สุวรรณ จากภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดเผยถึงผลการวิจัยพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่นใน อ.เมือง จ.พะเยา: สถานการณ์ ปัญหา แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหา ว่า การวิจัยดังกล่าวเป็นการศึกษาเชิงพรรณนาที่มุ่งศึกษาถึงพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่นทั้งสถานการณ์ที่เป็นอยู่ สภาพปัญหา ตลอดจนแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาใน ต.แม่ใส อ.เมือง จ.พะเยา โดยใช้เครื่องมือเป็นแบบสอบถามพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่นและแนวคำถามในการสนทนากลุ่มวิเคราะห์ข้อมูล โดยสถิติเชิงพรรณนา รวมทั้งวิเคราะห์เนื้อหาจากการสนทนากลุ่มโดยการจัดหมวดหมู่ของคำตอบที่ได้

ทั้งนี้ ผลการวิจัยสรุปว่า จากกระบวนการเรียนรู้ปัญหาร่วมกันโดยสนทนากลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หลังจากนั้นได้ประเมินสถานการณ์ถึงพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่นในตำบล โดยให้วัยรุ่นตอบแบบสอบถาม ผู้สนทนากลุ่มมีความคิดเห็นคล้ายคลึงกันว่าวัยรุ่นในชุมชนมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกเมื่ออายุน้อยลงเรื่อยๆ และแสดงพฤติกรรมทางเพศกันอย่างเปิดเผย การคบกันเป็นแฟนกันตลอดจนการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน การมีคู่นอนหลายคน ถือเป็นเรื่องปกติในวัยรุ่น ตลอดจนการอยู่กินกันก่อนแต่งงานมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ

“วัยรุ่นในพื้นที่มีพฤติกรรมทางเพศที่ไม่ เหมาะสม ส่งผลให้เกิดการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรหรือการตั้งครรภ์ไม่ถึงประสงค์ขึ้น ผู้ร่วมสนทนาได้เสนอแนะถึงการร่วมกันระดมสมองในการค้นหาที่มาของปัญหาในชุมชนตลอดจนการค้นหาปัญหาร่วมกันจะทำให้ชุมชนสามารถวางแผนแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง เป็นแนวทางที่ควรได้รับการส่งเสริม เนื่องจากเป็นการกระตุ้นให้ชุมชนตระหนักถึงปัญหา เกิดการยอมรับและนำไปสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืนต่อไป” น.ส.ศศินันท์ กล่าว

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน ท้องไม่พร้อม และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร