สำนักนายกฯเร่งความพร้อมรับเปิด”ประชาคมอาเซียน”

กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

สำนักนายกรัฐมนตรี เตรียมหารือกลุ่มหน่วยราชการ เกาะติดความก้าวหน้างานอาเซียน 5 ด้าน สำรวจความพร้อมโครงการ เน้นบริการท่องเที่ยว โลจิสติกส์ และการเป็นศูนย์กลางสุขภาพ

นายจิรชัย มูลทองโร่ย ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งให้ติดตามนโยบายการดำเนินการของส่วนราชการต่างๆ เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อม ก่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558

ขณะนี้มีประเด็นที่ต้องติดตามความคืบหน้าแผนงานอาเซียนของหน่วยงานต่างๆ 5 ด้าน ได้แก่ 1.ด้านการท่องเที่ยวและบริการ ผู้ตรวจราชการฯต้องเชิญตัวแทนจากท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ทรัพยากรธรรมและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ตำรวจท่องเที่ยว ตำรวจภูธรจังหวัด ตำรวจภูธรภาค ท้องถิ่นจังหวัด หรือ หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเข้ามาหารือ เพื่อรับทราบสถานการณ์ภาพรวมการให้บริการด้านการท่องเที่ยวและบริการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดรวมทั้งแผนการพัฒนาฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว และอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว และการอำนวยความสะดวกการเดินทางกับนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ

2.ด้านคมนาคมและโลจิสติกส์ ได้มีการเชิญทางหลวงจังหวัด ทางหลวงชนบทจังหวัด ขนส่งจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักศุลกากรภาค นายด่านศุลกากร หรือ หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หารือเรื่องโครงข่ายเส้นทางคมนาคมโลจิสติกส์ขนส่งประเภทต่างๆ ภายในจังหวัด และการพัฒนาสาธารณูปโภค การจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกการขนส่ง การจัดเก็บสินค้า และการนำเข้า- ส่งออกสินค้า เข้ามาให้ข้อมูล

3.ด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการ หารือกับหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์จังหวัด เกี่ยวกับเรื่องการประชาสัมพันธ์ การให้บริการ ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับอาเซียน รวมทั้งข้อมูลกฎระเบียบ และมาตรการทางการค้าของประเทศคู่ค้าต่างๆ ให้ภาคธุรกิจและประชาชน การพัฒนาศักยภาพ และเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการสาขาต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการภายใต้ข้อตกลงอาเซียน

4.ด้านแรงงาน ต้องหารือกับผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด ศึกษาธิการจังหวัด พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด ถึงเรื่องภาคการผลิตที่สำคัญและสถานการณ์ผลิตภาพแรงงานในพื้นที่จังหวัด และ 5.ด้านสาธารณสุข หารือเกี่ยวกับเรื่องการสนับสนุนการเป็นเมืองบริการสุขภาพในอาเซียน และแนวทางพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ(เมดิคัล ฮับ)

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน Medical Hub และติดป้ายกำกับ , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร