คอลัมน์ ข่าวสั้นภูมิภาค: สร้างเครือข่าย

เดลินิวส์ (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

นพ.ไพศาล เกื้ออรุณ นายแพทย์สาธารณสุข (สสจ.) จ.ประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า ขณะนี้มีแนวคิดในการสร้างเครือข่ายด้านสุขภาพเพื่อสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เพื่อให้ประสบผลสำเร็จในอนาคต โดยระดมภาคีเครือข่ายเข้ามาทำงานภายใต้แนวคิดของสมัชชาสุขภาพ เน้นเรื่องการส่งเสริมและป้องกันทั้งสุขภาพกายคู่ขนานกับการดูแลสุขภาพจิตเป็นกลวิธีหลัก โดยเน้นการมีชีวิตด้วยดัชนีความสุข ประกอบด้วยด้านสุขภาพจิตจะต้องค้นหาผู้ป่วยที่มีสภาวะทางจิต และโรคซึมเศร้า การส่งเสริมให้มองโลกในแง่บวก เสริมสมรรถนะในการเผชิญปัญหา ซึ่งหากประเมินกับค่าเฉลี่ยของประชากรทั้งประเทศพบว่าประชาชนในพื้นที่ตั้งแต่อายุ 15 ปีขึ้นไปมีดัชนีความสุขในระดับปานกลาง ในส่วนนี้จะต้องมีปัจจัยสนับสนุนโดยเร่งสร้างครอบครัวและสังคมสุขภาวะ ซึ่งจะต้องเสริมสร้างวิธีคิดใหม่ให้ประชาชนเกิด แก่ แต่ไม่เจ็บป่วยด้วยโรคที่สามารถป้องกันได้ และใช้ชีวิตอย่างมีความสุขโดยมีอายุยืน ซึ่งที่ผ่านมาประเทศไทยมีจุดแข็งในการสร้างแนวคิดเพื่อขับเคลื่อนสุขนิยม แต่การดำเนินการขาดความต่อเนื่อง และการรณรงค์ด้านสุขภาพไม่ตรงตามกลุ่มเป้าหมาย.

Advertisements

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน PHA และติดป้ายกำกับ , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร