4พื้นที่คว้ารางวัลสมัชชาสุขภาพฯ

Untitled4มติชน ฉบับวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ในการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 6 ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 26-28 มีนาคม 2557 ที่ศูนย์การประชุมสหประชาชาติ นอกจากจะเป็นการระดมความคิดเห็นของเครือข่ายสมัชชาสุขภาพที่ทำงานโดยชุมชนต่อประเด็นสังคมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ สิ่งแวดล้อมต่างๆ แล้ว ในงานยังมีการมอบรางวัลสมัชชาสุขภาพแห่งชาติอีกด้วย

นพ.อำพล จินดาวัฒนะ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) ในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการรางวัลสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ให้ข้อมูลว่า ในคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติที่มี นายมานิจ สุขสมจิตร เป็นประธาน ได้จัดทำแนวทางการดำเนินงานและหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2556 ซึ่งรางวัลสมัชชาสุขภาพแห่งชาติหรือสมัชชาอวอร์ด กำหนดให้มีรางวัล 3 ประเภท ประกอบด้วย 1.รางวัล “1 จังหวัด” เป็นรางวัลที่มอบให้จังหวัดที่นำสมัชชาสุขภาพไปดำเนินการ 2.รางวัล “1 พื้นที่” เป็นรางวัลที่มีการจัดทำธรรมนูญสุขภาพในชุมชน และ 3.รางวัล “1 กรณี” เป็นรางวัลที่มีการนำเครื่องมือการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพหรือเอชไอเอ (HIA: Health Impact Assessment) ไปดำเนินการ

โดย “รางวัล 1 จังหวัด” ได้แก่ สมัชชาสุขภาพจังหวัดปัตตานี ซึ่งมีการจัดทำโครงการต่างๆ อาทิ โครงการพหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนใต้ และเรื่องศาสนธรรมบำบัด ที่มีเจตนาให้ทุกคนที่ต่างวัฒนธรรมและศาสนา มาเรียนรู้เพื่อทำความเข้าใจในวัฒนธรรมและศาสนาอื่นๆ เป็นต้น “รางวัล 1 พื้นที่” มีการครองรางวัลร่วมกันระหว่างธรรมนูญสุขภาพ อ.สูงเม่น จ.แพร่ และธรรมนูญสุขภาพ ต.เปือย อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ และ “รางวัล 1 กรณี” ได้แก่ กรณีการสร้างท่าเรือน้ำลึกและการพัฒนาอุตสาหกรรม อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช โดยจะเข้ารับมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณ ภายในงานประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 6 พ.ศ.2556 ในวันที่ 26 มีนาคม 2557 พร้อมกับนำเสนอเรื่องราวของกระบวนการนำเครื่องมือไปใช้ในการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ที่ศูนย์การประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพฯ

“รางวัลสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ หรืสมัชชาอวอร์ด มาจากแนวคิดที่ต้องการยกย่อง เชิดชูเกียรติ สร้างกำลังใจให้กับคนทำงานในพื้นที่ ให้เป็นตัวอย่างและสร้างแรงบันดาลใจให้กับภาคีเครือข่ายที่สนใจนำเครื่องมือสมัชชาสุขภาพ ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพและเอชไอเอไปใช้เพื่อการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมนั่นเอง” นพ. อำพลกล่าว

Advertisements

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน HA และติดป้ายกำกับ , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร