ตั้งเครือข่ายสมัชชาสุขภาพ

มติชน ฉบับวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

นพ.ไพศาล เกื้ออรุณ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ประจวบคีรีขันธ์ เผยว่า มีแนวคิดในการสร้างเครือข่ายด้านสุขภาพเพื่อสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนให้ประสบผลสำเร็จในอนาคต โดยระดมภาคีเครือข่ายเข้ามาทำงาน ภายในแนวคิดของสมัชชาสุขภาพ โดยเน้นเรื่องการส่งเสริมและป้องกันทั้งสุขภาพกาย คู่ขนานกับการดูแลสุขภาพจิตเป็นกลวิธีหลัก เน้นการมีชีวิตด้วยดัชนีความสุขซึ่งประกอบด้วย ด้านสุขภาพจิตจะต้องค้นหาผู้ป่วยที่มีสภาวะทางจิตและโรคซึมเศร้า การส่งเสริมให้มองโลกในแง่บวก เสริมสมรรถนะในการเผชิญปัญหา

“หากประเมินกับค่าเฉลี่ยของประชากรทั้งประเทศ พบว่าประชาชนในพื้นที่ตั้งแต่อายุ 15 ปีขึ้นไป มีดัชนีความสุขในระดับปานกลาง ซึ่งในส่วนนี้จะต้องมีปัจจัยสนับสนุน โดยเร่งสร้างครอบครัวและสังคมสุขภาวะ ซึ่งจะต้องเสริมสร้างวิธีคิดใหม่ให้ประชาชน เกิด แก่ แต่ไม่เจ็บป่วยด้วยโรคที่สามารถป้องกันได้”

Advertisements

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน HA และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร