ห่วงโพสต์ข้อมูลผู้ป่วยผ่านโซเชียลมีเดีย

คม ชัด ลึก ฉบับวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

นพ.อำพล จินดาวัฒนะ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) กล่าวถึงพ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 ว่า พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติฉบับนี้เป็นการส่งเสริมให้คนเข้าใจและนำไปเลือกใช้ ซึ่งสมัชชาสุขภาพที่ดำเนินการมา 5-6 ปี เป็นกระบวนการหนึ่งตามพ.ร.บ.นี้ หากใครเห็นประโยชน์ก็เลือกเอาไปใช้พัฒนาข้อเสนอ ทำงานวิชาการ หาทางออกปัญหาสาธารณะแล้วมาผลักดันสู่การปฏิบัติ เน้นการจัดการแบบเครือข่ายไม่ได้เป็นกลไกแบบรัฐที่รับทำแทน จึงเป็นเครื่องมือที่แสดงถึงประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม แต่อาจจำเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการทำความเข้าใจ เพราะสังคมไทยเข้าใจการจัดการแบบแนวดิ่งเสมอ คือ ประชาธิปไตยแบบตัวแทนแล้วคิดว่ามีรูปแบบเดียว รัฐเป็นคนกำหนดนโยบายเป็นคนขับเคลื่อนตามระบบราชการ ส่วนสมัชชาสุขภาพเป็นแนวนอนที่เชื่อมรัฐ ชุมชน ท้องถิ่น ประชาชนมาทำงานร่วมกันในการขับเคลื่อนนโยบายจึงเป็นแบบฝึกหัดในเรื่องประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม ทั้งนี้ เกือบทุกจังหวัดมีสมัชชาสุขภาพเพื่อใช้พัฒนานโยบายของแต่ละพื้นที่ และดำเนินการส่งเสริมให้มีในระดับตำบลด้วย

เลขาธิการคสช. กล่าวอีกว่า ในส่วนของข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสิทธิ มีการบัญญัติไว้ในหลายมาตราของพ.ร.บ.นี้ โดยเฉพาะมาตรา 7 ที่กำหนดว่า ข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคล เป็นความลับส่วนบุคคล ผู้ใดจะนำไปเปิดเผยในประการที่น่าจะทำให้บุคคลนั้นเสียหายไม่ได้ เว้นแต่การเปิดเผยนั้นเป็นไปตามความประสงค์ของบุคคลนั้นโดยตรง หรือมีกฎหมายเฉพาะบัญญัติให้ต้องเปิดเผย แต่ไม่ว่าในกรณีใดๆ ผู้ใดจะอาศัยอำนาจหรือสิทธิตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการหรือกฎหมายอื่นเพื่อขอเอกสารเกี่ยวกับข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคลที่ไม่ใช่ของตน ไม่ได้ แต่ปัจจุบันพบว่ามีการนำข้อมูลของผู้ป่วยมาเผยแพร่ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตโดยเฉพาะในโซเชียล มีเดียต่างๆ จำนวนมาก มีการระบุข้อมูล ผู้ป่วยค่อนข้างละเอียดทั้งชื่อ นามสกุล ลักษณะอาการที่ป่วย ทั้งที่มีวัตถุประสงค์เพื่อขอความช่วยเหลือให้ผู้ป่วยหรือวัตถุประสงค์อื่น ทำให้เกิดการตั้งคำถามในวงกว้าง

“อยากให้เคารพในสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ป่วย บางครั้งอาจล้ำเส้นเกินไป จนไม่เคารพสิทธิส่วนบุคคล โดยใช้เป็นอาวุธในการต่อสู้ของฝ่ายต่างๆ จำเป็นที่หน่วยงานรับผิดชอบเกี่ยวกับพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ต้องจัดการ แต่ปัญหาหนึ่งคือไม่มีเจ้าทุกข์ร้องเรียน ผมขอร้องว่าหากจะเป็นเรื่องราวของผู้ป่วย ไม่ควรที่จะระบุชื่อ นามสกุล หรือนำข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ มาโพสต์ผ่านโซเชียลมีเดีย” นพ.อำพลกล่าว

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน ม.7 และติดป้ายกำกับ , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร