คอลัมน์ ท้องถิ่นชวนรู้: มติสมัชชาสุขภาพ

ข่าวสด (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

 การประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 5 คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติกำหนดประเด็นหลัก คือทุกนโยบาย ห่วงใยสุขภาพ และประชุมครั้งนี้ได้พิจารณาและมีมติร่วมกันต่อประเด็นสาธารณะรวม 11 มติ เพื่อนำไปสู่การผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนเป็นรูปธรรม และติดตามการดำเนินงานมาเสนอต่อสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งต่อๆ ไป

กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน ขอให้จังหวัดแจ้งอปท.ถิ่นดาวน์โหลดได้ ที่ http://www.samatcha.org

ความร่วมมือ ‘ข่าวสด’-กรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

Advertisements

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน HA และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร